การรับวัคซีนฯ เข็ม 3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา [ตามความสมัครใจ]

[รอบเพิ่มเติม]

ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 3 : ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในช่วงวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร

(รอการแจ้งจากอำเภอเมืองกำแพงเพชรอีกครั้ง)

สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ตามความสมัครใจ ช่วงวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร (รอการแจ้งจากอำเภอเมืองกำแพงเพชรอีกครั้ง)

สิ่งที่ต้องนักเรียนเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน

  • ใบยินยอมการฉีดวัคซีน ที่ผู้ปกครองเซ็นต์เรียบร้อยแล้ว

  • ปากกา 1 ด้าม

การแต่งกาย

  • นักเรียนทุกระดับชั้น แต่งกายชุดพลศึกษา

  • สำหรับ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ไม่มีชุดพลศึกษา ให้แต่งกายชุดนักเรียน

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนฯ ให้ผู้ปกครองลงชื่อ และนำมายื่นที่จุดลงทะเบียนก่อนการรับวัคซีน

หมายเหตุ.. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอให้คอยติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียนวัชรวิทยา

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากชีตแยกระดับชั้นตามที่ปรากฎ โดย โปรแกรมจะ Update อัตโนมัตทุก ๆ 5 นาที

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

สำหรับผู้ดูแลระบบ เข้าตรวจสอบและแก้ไข