ระบบประมวลผลข้อมูลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

[ระบบสำหรับครูที่ปรึกษาเท่านั้น]


ตัวอย่างหน้าตาเอกสารการเยี่ยมบ้านที่ส่งออกแล้ว

รายงานสรุปการเยี่ยมบ้าน ของ นาย ไพชยนต์ ศรีม่วง 45.pdf

ตัวอย่างหน้าตาเอกสารระเบียนสะสมที่ส่งออกแล้ว

รายงานระเบียนสะสม ของ นาย มงคล สุขีลักษณ์ 45.pdf