ระบบที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา

  • ฐานข้อมูลการจัดเก็บพิกัดบ้านนักเรียนและข้อมูลจำเป็น เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 2566

  • ฐานข้อมูลรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน (กิจการนักเรียน)