ระบบที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา

ฐานข้อมูลการจัดเก็บพิกัดบ้านนักเรียนและข้อมูลจำเป็น เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 2566