ระบบที่พัฒนา [ใช้เอง]

ฐานข้อมูลการจัดเก็บพิกัดบ้านนักเรียนและข้อมูลจำเป็น เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566