ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีการศึกษา 2565 @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน รายวิชา ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ปีการศึกษา 2565

ระบบการทดสอบออนไลน์

คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติ

16 มิถุนายน 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. การสอบย่อยครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  เรื่อง ความเป็นมาของกฎหมายแพ่งฯ, ป.พ.พ. บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล [10 คะแนน]

โจทย์และน้ำหนักคะแนนการสอบรอบ 2

คำชี้แจง

ข้อพิเศษ  นักเรียนต้องตอบให้ครบ 14 ข้อด้านบนก่อน จึงจะตอบส่วนนี้ได้ หากตอบถูกต้องจะได้รับคะแนน แต่ไม่เกินคะแนนเต็ม

17 มิถุนายน 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. การสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

17 มิถุนายน 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนวัชรวิทยา

การสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป   

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อสอบฉบับจริง  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น.  การสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น.  ณ โรงอาหารโรงเรียนวัชรวิทยา

การสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง

คำชี้แจง [40 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย)

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น.  การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง วิ.แพ่ง   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น.  ณ โรงอาหารโรงเรียนวัชรวิทยา

การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง วิ.แพ่ง

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

19 กันยายน 2565 - เวลา 08.20 - 10.00 น.  การสอบย่อยครั้งที่ 5 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย)

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

19 กันยายน 2565 - เวลา 08.20 - 11.00 น.  การสอบย่อยครั้งที่ 6 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 6 เรื่อง หนี้

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

แนะแนวทางการสอบวัดผล - ในตาราง

แนวทางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 4 ตอน รวม 21 ข้อ 20 คะแนน

ตอนที่ 1 ข้อสอบถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 7 ข้อ รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน

ให้ผู้เข้าสอบเขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามนี้เท่านั้น


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบกลางภาคเรียน ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต


ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ  หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -


ตอนที่ 1 ข้อสอบถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ 5 คะแนน  คำชี้แจง ให้ผู้เข้าสอบพิจารณาข้อความว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อความดังกล่าวถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องถูกต้อง หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องไม่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 1 ได้แก่ 


ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 7 ข้อ 5 คะแนน คำชี้แจง จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับบริบทของตัวบทกฎหมาย

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 2 ได้แก่


ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ 5 คะแนน  ให้อธิบายให้เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็น จะใช้การวาดภาพประกอบด้วยก็ได้

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 3 ได้แก่ 


ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน ให้นักเรียนนำหลักกฎหมายที่แนบไปกับข้อสอบ วินิจฉัยตามประเด็นปัญหาและเขียนตอบเป็นภาษากฎหมายตามรูปแบบที่กำหนด  ออกในเรื่องการสมรส + กฎหมายครอบครัวส่วนอื่น ๆ

รหัสธงคำตอบ ปรากฎในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ครูนายจะแจกในห้องสอบในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.40 - 16.40 น.

แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

คำชี้แจง  ข้อสอบฉบับนี้ มี 1 ตอน รวมปกแล้ว มี 18 หน้า

ตอนที่ 1   ข้อสอบปรนัยแบบคละตั้งแต่ 2 – 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ (20 คะแนน)  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ    ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ทั้งนี้อนุญาตให้ทด เขียนเขียน แสดงวิธีคิดในกระดาษคำถามได้ โดยไม่ต้องลบออก


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียน ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต


ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ  หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -

รหัสธงคำตอบ จะเปิดให้ตรวจสอบหลังจากประกาศเกรดแล้ว

รายการงานที่ต้องส่ง (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

รายการงานที่ต้องส่ง

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่พิจารณาคะแนนให้

คะแนน +2 ****  กลุ่มใดที่ส่งวินิจฉัยกฎหมายครอบครัว  ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลาเวลา 23.59 น. รับไปเลย + 2 คะแนน (ข้อแม้คือ ตัวคำตอบต้องผ่านการสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะได้ +2 นะครับ