ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

O-NET และวิชาสามัญสังคมศึกษา

ดำเนินการติวโดย นายมงคล สุขีลักษณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

รวบรวมเพื่อใช้ภายในโรงเรียนวัชรวิทยาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

ติว ม.6/5 ปีการศึกษา 2565

ติว รร.โค้งไผ่วิทยา 21 กุมภาพันธ์ 2565

ติวสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.

รวมเอกสารติวสังคมศึกษา ม.ปลาย รวม 5 สาระ

รวมเอกสารติวสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวม 5 สาระการเรียนรู้