แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2564

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

23 ตุลาคม 2564

5 พฤศจิกายน 2564 - งานชิ้นที่ 1 : ส่งงานวีดีโอแนะนำตัว 3 นาที   

24 พฤศจิกายน 2564 - งานชิ้นที่ 2 : Info สรุปความรู้หน่วยที่ 1   

2 ธันวาคม 2564 - สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 

16 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 3 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.1 การคลังสาธารณะเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร

16 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 3 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.1 การคลังสาธารณะเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร

ขั้นตอนการดำเนินการ

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

18 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.2 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

18 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.2 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

ขั้นตอนการดำเนินการ

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

คลิปองค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

https://youtu.be/iKCCoLO82RU

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

https://youtu.be/Dv4H8ZE21yM

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์การ https://youtu.be/agFxbZRDKZ0

บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ

https://youtu.be/sM2vaOgCGu4

บทที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ

https://youtu.be/lF4N3mNZtww

บทที่ 5 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ

https://youtu.be/MWOh8B5QcdU

บทที่ 6 อำนาจหน้าที่และการเมืองในองค์การ https://youtu.be/NJBkraqpUb8

บทที่ 7 การพัฒนาองค์การและการสร้างทีมงาน
https://youtu.be/KIM5IzHlgiE

17 - 21 มกราคม 2565 - การเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564  

18 มกราคม 2565 -  xx มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียน [ในตาราง] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ผ่านโรงเรียนและผ่านการตรวจสอบแล้ว

2 ธันวาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 - กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

11 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.3 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี + ระบบราชการ 4.0

11 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.3 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี + ระบบราชการ 4.0

ขั้นตอนการดำเนินการ

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

18 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 5 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.4 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ที่นักเรียนสนใจ)

18 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 5 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.3 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ที่นักเรียนสนใจ)

ขั้นตอนการดำเนินการ

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

7 - 11 มีนาคม 2565 - การเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564