บทเรียนออนไลน์ ส 30221 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/7

(กฎหมายรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, กฎหมายที่ประชาชนควรรู้)

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนวัชรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ รหัสวิชา ส 30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย การใช้อำนาจอธิปไตย องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สำรวจความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การได้มาซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมในกฎหมายรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งระหว่างปีพ.ศ.2540, 2550 และ 2560 รวมไปถึงการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมไทยได้ทุกระดับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.2 ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ - แจ้งข่าวสารรายวิชา

 • แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดกลุ่มการเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส 30221 กฎหมายรัฐธรรมนูญ คลิก

 • เฉลยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส 30221 กฎหมายรัฐธรรมนูญ คลิก

 • ตรวจสอบคะแนนสอบก่อนเรียน - คะแนนประมวลประจำภาคเรียน คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 2 : สำรวจกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : สำรวจกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 3 : แนวคิดและโครงสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : แนวคิดและโครงสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 4 : เจาะลึกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : เจาะลึกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ