เตรียมตัวสอบปลายภาค ส 30231 ปี 2563

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 รายวิชาการบริหารรัฐกิจ (ส 30231) เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 3ตอน

  • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 60 ข้อ (คะแนนรวม 10 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ □ ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย คะแนนรวม 10 คะแนน ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ขอบเขตของข้อสอบ

นักเรียนสามารถอ่านสรุปเนื้อหาที่ใช้ออกสอบกลางภาค ได้ที่ สรุปความรู้การบริหารรัฐกิจ ม้วนเดียวจบภายใน 15 หน้า คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 60 ข้อ (10 คะแนน) ออกในเนื้อหา ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ออกในเนื้อหาตามเอกสารสอนดังนี้

สามารถอ่านจากเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้


 • ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย คะแนนรวมสุทธิ 10 คะแนน ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ออกในเนื้อหา ดังนี้

Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

อัตนัยแบบบังคับตอบ จำนวน 5 ข้อ 5 คะแนน

และอัตนัยแบบเลือกตอบไม่น้อยกว่า 5 ข้อ คะแนนสุทธิ 5 คะแนน

คลิกเพื่อเปิดเอกสารสำหรับข้อสอบอัตนัย


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบปลายภาคเรียน

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบกลางภาคเรียน

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนใช้ ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ หากต้องการแก้ไขคำตอบ ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน สำหรับช่อง Student ZipGrade ID ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3. เริ่มทำข้อ 1 ด้านล่างนะครับ เลข 1 ด้านบนเป็นการฝนเลขประจำตัวนักเรียน

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.

See you again when the nation needs it

Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy


Pre-Final ยังไม่เปิดให้ทำ

Pre-midterm รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 2. แบบทดสอบฉบับนี้ สามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง เนื่องจากต้องใช้อีเมล์ในการทำข้อสอบ

 3. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับทดสอบความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้ เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

จะเปิดให้ทำวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.