เตรียมตัวสอบปลายภาค ส 30231

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 รายวิชาการบริหารรัฐกิจ (ส 30231)

เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

  • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน

    • ตอนที่ 1 ข้อสอบอัตนัย ชุด 1 จำนวน 3 ข้อ (6 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

    • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ (12 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

  • อนุญาตให้นำตำราเรียน เอกสารประกอบการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์ทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด ในการเข้าห้องสอบโดยไม่มีข้อจำกัด หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ขอบเขตของข้อสอบ

นักเรียนสามารถอ่านสรุปเนื้อหาที่ใช้ออกสอบปลายภาค ได้ที่ สรุปความรู้การบริหารรัฐกิจ ม้วนเดียวจบภายใน 15 หน้า คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 1 (คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อนไว้)

ตอนที่ 1 ข้อสอบอัตนัย ชุดที่ 1 จำนวน 3 ข้อ (6 คะแนน) ออกในเนื้อหา ดังนี้

    1. รออัพเดตโจทย์


หมายเหตุ การเขียนข้อสอบอัตนัย ขอให้ผู้สอบเขียนโดยอ้างอิงจากหลักวิชาการที่ได้ศึกษา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์โดยไม่มีข้อกังขา โดยไม่มุ่งเน้นนำความรู้สึกและทัศนคติโดยส่วนตัวมาบดบังการวิเคราะห์ในภาพรวม ทั้งนี้หากผู้สอบท่านใดจะยกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังขามาประกอบการตอบ ขอให้ระมัดระวังไม่นำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่ให้นำเสนอข้อมูลรอบด้าน เพื่อชั่งน้ำหนัก

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 2 (อัตนัย ชุดที่ 2) (คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อนไว้)


หมายเหตุ กระดาษคำตอบมีให้คนละ 1 แผ่น


PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.

See you again when the nation needs it

Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy