เตรียมตัวสอบกลางภาค ส 30231

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 รายวิชาการบริหารรัฐกิจ (ส 30231)

เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 3ตอน

  • ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ (15 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ □ ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ขอบเขตของข้อสอบ

นักเรียนสามารถอ่านสรุปเนื้อหาที่ใช้ออกสอบกลางภาค ได้ที่ (คลิกเพื่อเปิดเอกสาร)

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 1 และตอนที่ 2 (คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อนไว้)

ตอนที่ 1 และ 2 ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ (15 คะแนน) ออกในเนื้อหา ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 90 ข้อ

  1. Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

   • ตอนที่ 1 : ความหมายของ “การบริหาร”

   • ตอนที่ 2 : การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ

   • ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น

   • ตอนที่ 4 : ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

  2. Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

   • ส่วนที่ 1 : พาราไดม์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ

    • ตอนที่ 1 : ความหมายของพาราไดม์ (Paradigm)

    • ตอนที่ 2 : ประวัติการพัฒนาการพาราไดร์ของวิชาการบริหารรัฐกิจในมุมมองนักวิชาการ

    • ตอนที่ 3 : สรุปสาระของพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจทั้ง 5 พาราไดม์

    • ตอนที่ 4 : กำเนิดวิชาการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย

   • ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

    • ตอนที่ 1 : ความหมาย ลักษณะและประเภทของนโยบายสาธารณะ

    • ตอนที่ 2 : วิธีการศึกษา ประโยชน์ องค์ประกอบและความสำคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ

    • ตอนที่ 3 : กระบวนการนโยบาย (ภาคทฤษฎี)

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบ ถูก - ผิด จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนอ่านข้อความ

 • หากเห็นว่าถูกต้อง ให้ฝนคำตอบในช่อง A และ

 • หากเห็นว่าคำตอบไม่ถูกต้อง ให้ฝนคำตอบในช่อง B

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 3 (อัตนัย) (คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อนไว้)

 • ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ออกในเนื้อหาดังนี้

  1. ให้นักเรียนเขียนอธิบายพัฒนาการพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจในมุมมองของนักวิชาการ ในประเด็นดังต่อไปนี้ (1 คะแนน)

   • ชื่อพาราไดม์ เรียงลำดับจากต้นถึงปัจจุบัน

   • สาระสำคัญของแต่ละพาราไดม์

   • จุดเด่นของแต่ละพาราไดม์

  2. นโยบายสาธารณะของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ ? จงอธิบายโดยละเอียด (1 คะแนน)

  3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะ (ในสังคมไทย) ในด้านต่อไปนี้มาอย่างละ 1 นโยบาย (3 คะแนน)

   • (1) ด้านการศึกษา

   • (2) ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

   • (3) ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

จากนั้นให้ระบุสิ่งต่อไปนี้ในนโยบายสาธารณะทั้ง 3 ด้าน

1. ชื่อนโยบายที่นักเรียนยกตัวอย่าง

2. กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย

3. แนวทางการดำเนินนโยบาย (โดยละเอียด)

4. ผลไม่คาดหมายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย

5. ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบาย

6. การคงอยู่ของนโยบายในปัจจุบัน


หมายเหตุ การเขียนข้อสอบอัตนัย ขอให้ผู้สอบเขียนโดยอ้างอิงจากหลักวิชาการที่ได้ศึกษา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์โดยไม่มีข้อกังขา โดยไม่มุ่งเน้นนำความรู้สึกและทัศนคติโดยส่วนตัวมาบดบังการวิเคราะห์ในภาพรวม ทั้งนี้หากผู้สอบท่านใดจะยกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังขามาประกอบการตอบ ขอให้ระมัดระวังไม่นำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่ให้นำเสนอข้อมูลรอบด้าน เพื่อชั่งน้ำหนัก


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบกลางภาคเรียน

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนใช้ ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ หากต้องการแก้ไขคำตอบ ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน สำหรับช่อง Student ZipGrade ID ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3. เริ่มทำข้อ 1 ด้านล่างนะครับ เลข 1 ด้านบนเป็นการฝนเลขประจำตัวนักเรียน

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.

See you again when the nation needs it

Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy


Pre-midterm

Pre-midterm รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 2. แบบทดสอบฉบับนี้ สามารถทำได้ไม่จำกัดครั้ง

 3. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับทดสอบความรู้ก่อนสอบกลางภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้ เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

จะเปิดให้ทำวัน ................... ที่ .......... มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.