แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2564

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

23 ตุลาคม 2564

5 พฤศจิกายน 2564 - งานชิ้นที่ 1 : ส่งงานวีดีโอแนะนำตัว 3 นาที

24 พฤศจิกายน 2564 - งานชิ้นที่ 2 : Info สรุปความรู้หน่วยที่ 1

2 ธันวาคม 2564 - สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

16 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 3 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.1 การคลังสาธารณะเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร

16 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 3 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.1 การคลังสาธารณะเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. มอบหมายให้นักเรียนชม VDO Clip จำนวน 3 คลิป ด้านล่าง

 2. ให้นักเรียนแต่ละคน ถอดความรู้ที่ได้รับการจากชม VDO Clip และเขียนสรุปในรูปแบบ Mind Mapping โดยทำได้ 2 ทาง คือ

  • วาดลงในกระดาษ A4 ตกแต่งให้เรียบร้อย แล้ว Scan เป็นไฟล์ความละเอียดสูง ส่งทาง Google froms

  • วาดใน Application สำหรับวาดใน Tablet, I-pad หรืออื่น ๆ (สามารถใช้ขนาดใหญ่กว่า A4 ได้)

 3. กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ไม่เกิน 23.59 น. (เวลาตาม Google froms)

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

18 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.2 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

18 ธันวาคม 2564 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.2 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. มอบหมายให้นักเรียนชม VDO Clip จำนวน 8 คลิป ด้านล่าง

 2. ให้นักเรียนแต่ละคน ถอดความรู้ที่ได้รับการจากชม VDO Clip และเขียนสรุปในรูปแบบ Mind Mapping โดยทำได้ 2 ทาง คือ

  • วาดลงในกระดาษ A4 ตกแต่งให้เรียบร้อย แล้ว Scan เป็นไฟล์ความละเอียดสูง ส่งทาง Google froms

  • วาดใน Application สำหรับวาดใน Tablet, I-pad หรืออื่น ๆ (สามารถใช้ขนาดใหญ่กว่า A4 ได้)

 3. กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ไม่เกิน 23.59 น. (เวลาตาม Google froms)

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย


คลิปองค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

https://youtu.be/iKCCoLO82RU

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

https://youtu.be/Dv4H8ZE21yM

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์การ https://youtu.be/agFxbZRDKZ0

บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ

https://youtu.be/sM2vaOgCGu4

บทที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ

https://youtu.be/lF4N3mNZtww

บทที่ 5 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ

https://youtu.be/MWOh8B5QcdU

บทที่ 6 อำนาจหน้าที่และการเมืองในองค์การ https://youtu.be/NJBkraqpUb8

บทที่ 7 การพัฒนาองค์การและการสร้างทีมงาน
https://youtu.be/KIM5IzHlgiE


17 - 21 มกราคม 2565 - การเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564

18 มกราคม 2565 - xx มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียน [ในตาราง] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ผ่านโรงเรียนและผ่านการตรวจสอบแล้ว


2 ธันวาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 - กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

11 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.3 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี + ระบบราชการ 4.0

11 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 4 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.3 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี + ระบบราชการ 4.0

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. มอบหมายให้นักเรียนชม VDO Clip จำนวน 14 คลิป ด้านล่าง ได้แก่

 2. ให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3 คน ถอดความรู้ที่ได้รับการจากชม VDO Clip ร่วมกัน และเขียนสรุปในรูปแบบ Mind Mapping โดย

  • วาดลงในกระดาษ A3 (รับฟรีที่ห้อง 327) ตกแต่งให้เรียบร้อย แล้ว Scan เป็นไฟล์ความละเอียดสูง ส่งทาง Google froms และนำเอกสารฉบับจริงส่งภายหลังโดยพลัน หรือ

  • วาดด้วยมือ (เท่านั้น) ใน Application สำหรับวาดใน Tablet, I-pad หรืออื่น ๆ (สามารถใช้ขนาดใหญ่กว่า A4 ได้)

 3. กำหนดส่ง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกิน 23.59 น. (เวลาตาม Google froms)

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

18 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 5 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.4 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ที่นักเรียนสนใจ)

18 กุมภาพันธ์ 2565 - งานชิ้นที่ 5 : ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.3 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ที่นักเรียนสนใจ)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. มอบหมายให้นักเรียนกลุ่มละ 1 คน ปรับเป็นตามที่นักเรียนดำเนินการ {ขออภัยในความไม่สะดวกและเข้าใจคลาดเคลือนมา ณ โอกาสนี้} เลือก VDO Clip จำนวน 1 คลิป (ห้ามคลิปซ้ำกันเด็ดขาด ทั้งนี้ให้จองคลิปในช่อง Discord เท่านั้น) โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคน ความเป็นผู้นำ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน (ที่นักเรียนสนใจ) จากนั้นศึกษาและถอดบทเรียน

 2. ให้นักเรียนเล่าสรุปในรูปแบบของ Vlog ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาทีขึ้นไป โดยนักเรียนจะต้องถ่ายในแนวนอนเท่านั้น (ไม่ต้องตัดต่อใด ๆ )

 3. กำหนดส่ง วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกิน 23.59 น. (เวลาตาม Google froms) โดยให้ส่ง

  • link clip vdo ต้นเรื่อง

  • Vlog ของนักเรียน จำนวน 1 ไฟล์

หากทำเสร็จตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งได้ที่นี้เลย

7 - 11 มีนาคม 2565 - การเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564