บทเรียนออนไลน์ ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Meaning and Scope of Public Administration)

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

 • ใบงาน

  • ใบงานที่ 1.1 Mind Mapping สรุปความคิดเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของการศึกษารัฐกิจเบื้่องต้น

  • ใบงานที่ 1.2 การบริหารรัฐกิจ VS การบริหารธุรกิจ เหมือนหรือแตกต่างอย่างไร ?

  • ใบงานที่ 1.3 ทบทวนบทเรียน Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น คลิกเพื่อเปิดใบงาน

 • แบบทดสอบประมวลความรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น คลิกเพื่อดูเอกสาร

วัตถุประสงค์

เมื่อจบ Learning unit 1 จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. เข้าใจความหมายและลักษณะสำคัญของวิชาการบริหารรัฐกิจ

2. เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารรัฐกิจกับวิชาอื่น ๆ

3. เข้าใจถึงขอบข่ายของการศึกษาวิชาการบริหารรัฐกิจ

4. สามารถประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานในองค์การภาครัฐได้ดีขึ้น

01-01 ขอบข่ายของวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

Learning unit 1 ตอนที่ 1 : ความหมายของ “การบริหาร”

01-02 การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ.pdf

Learning unit 1 ตอนที่ 2 : การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ

01-03 ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์กับวิชาอื่น.pdf

Learning unit 1 ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น

01-04 ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ.pdf

Learning unit 1 ตอนที่ 4 : ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น