บทเรียนออนไลน์ ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

03- 00 การจัดการภาครัฐแนวใหม่.pdf
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่.pdf
flow-chart-Government-budgeting.pdf
บทที่ 5 การคลังและงบประมาณ PDF.pdf
แนวโน้มการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.pdf
การบริหารงบประมาณ.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ