บทเรียนออนไลน์ ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

  • การบริหารงานบุคคล

  • การควบคุมและตรวจสอบ

  • การบริหารงานคลังสาธารณะ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารรัฐกิจ

  • เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

 • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

03- 00 การจัดการภาครัฐแนวใหม่.pdf
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่.pdf
flow-chart-Government-budgeting.pdf
บทที่ 5 การคลังและงบประมาณ PDF.pdf
แนวโน้มการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.pdf
การบริหารงบประมาณ.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ