บทเรียนออนไลน์ ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  • การบริหารรัฐกิจร่วมสมัย

  • การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  • กรณีศึกษาการบริหารรัฐกิจ

 • ใบงาน


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม