บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 1 : ความสำคัญ ที่มา และลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความสำคัญ ที่มา และลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

PPT 1 click

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 1 : ความสำคัญ ที่มา และลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หน่วยที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ กม.แพ่ง.pdf

ความสำคัญ ที่มา และลักษณะของกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 1 สำหรับทบทวนเนื้อหา ม.4 ม.5.pdf

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป (ม.4 - 5) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 1 : ความสำคัญ ที่มา และลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73