บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

PPT 2 click

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป.pdf

ลักษณะ 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล.pdf

ลักษณะ 2 : บุคคล คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์.pdf

ลักษณะ 3 : ทรัพย์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป (4).pdf

ลักษณะ 4 : นิติกรรม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป (5).pdf

ลักษณะ 5 : ระยะเวลา คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป (6).pdf

ลักษณะ 6 : อายุความ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73