บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้

หนี้ (obligation) เป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" มีสิทธิบังคับให้อีกฝ่ายซึ่งเรียก "ลูกหนี้" ทำหรือไม่ทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้ได้

กฎหมายเกี่ยวกับหนี้นั้นเรียก กฎหมายลักษณะหนี้ (law of obligations) เนื่องจากหนี้เป็นความสัมพันธ์พื้นฐานอย่างหนึ่งในกฎหมายแพ่ง กฎหมายลักษณะหนี้จึงเป็นกฎหมายหลักกลุ่มหนึ่งในกฎหมายแพ่งด้วย แบ่งศึกษาตามลำดับดังนี้

 • บทที่ 1 บททั่วไป: ภาพรวมว่าด้วยหนี้คืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีผลอย่างไร และใครคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้

 • บทที่ 2 อำนาจแห่งหนี้: เมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้ว เจ้าหนี้ลูกหนี้มีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง

 • บทที่ 3 เจ้าหนี้และลูกหนี้หลายคน: เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง ๆ มีหลายคน คนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและความสัมพันธ์กับคู่กรณีอีกฝ่ายเช่นไร

 • บทที่ 4 ความระงับแห่งหนี้: หนี้สิ้นสุดลงได้อย่างไร และส่งผลเช่นไร

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้

  • E-BOOK สรุปกฎหมายหนี้ (ใช้สำหรับการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน - การทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเท่านั้น ห้ามแสวงหากำไร) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป + รีวิวบรรพ 2 หนี้

  • ลักษณะ 2 สัญญา

  • ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง

  • ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้

  • ลักษณะ 5 ละเมิด

 • สำหรับสอน - ศึกษาเพิ่มเติม

 • เอกสารสรุปสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

  • LAW2102 กฎหมายว่าด้วยหนี้ คลิก

  • LAW2002 หนี้ คลิก

  • LAW2003 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ คลิก

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการวินิจฉัย Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้ (2565)

คำชี้แจง (ครั้งที่ 1)

 • นักเรียนจะทำ 1 ข้อ หรือมากกว่า 1 ข้อก็ย่อมได้ ถือเป็นการฝึกฝนตนเอง

 • จะคิดคะแนนแค่เพียง 1 ข้อที่ทำดีที่สุด หากทำมามากกว่า 1 ข้อ จะนับเป็นคะแนนบวกและคะแนนจิตพิสัย

 • การเขียนควรเขียนวิเคราะห์ให้ครบทุกประเด็นและทุกองค์ประกอบ จะทำให้ได้คะแนนมากขึ้นตามสัดส่วน

ขอความกรุณาไม่คัดลอกโจทย์ หรือ Print Screen ภาพโจทย์ส่งแชทให้เพื่อน เนื่องจากต้องการให้ทุกคนใส่ใจในการทำงานนะครับ

ข้อสอบข้อ 1 (คลิกเพื่อเปิดดูโจทย์)

นายจันทร์ต้องชำระหนี้ส่งมอบรถคันใดคันหนึ่งของตนใน 2 คันให้แก่นายอังคาร โดยคันหนึ่งมีสีขาว อีกคันหนึ่งมีสีแดง ดังนี้สิทธิในการเลือกทำการอย่างใดนั้นตกอยู่แก่ใคร ถ้าก่อนการเลือกปรากฏว่ารถยนต์คันสีขาวถูกไฟไหม้หมดทั้งคันโดยไม่ใช่ความผิดของใครเลย เช่นนี้ผู้มีสิทธิเลือกจะมีสิทธิเลือกให้ส่งมอบรถยนต์คันใด เพราะเหตุใด

ข้อสอบข้อ 2 (คลิกเพื่อเปิดดูโจทย์)

นายภานุแจ้งต่อนายประกาศว่าจะขายไก่ชนที่ตนมีอยู่ 3 ตัวที่มีชื่อว่า “ไอ้โย่ง” “ไอ้เด่น” และ “ไอ้แก่น” ให้นายประกาศหนึ่งตัวในราคา 10,000 บาท โดยให้นายประกาศเลือกตัวใดก็ได้ นายประกาศตอบตกลงซื้อและบอกว่าจะมาเลือกไก่ชนตัวที่ชอบภายใน 3 วันนับแต่วันตอบตกลงนี้ ต่อมาก่อนที่นายประกาศจะแสดงเจตนาเลือกปรากฏว่าไก่ชนที่ชื่อว่า “ไอ้โย่ง” ตายไปเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกที่ระบาดในท้องที่โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ใด และนายภานุได้ขายไก่ชนตัวที่ชื่อ “ไอ้เด่น” ให้นายธุรกิจไปเพราะได้ราคาที่ดีกว่าขายให้นายประกาศโดยนายธุรกิจซื้อไปโดยสุจริตไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงระหว่างนายภานุกับนายประกาศ ดังนี้เมื่อถึงวันที่นายประกาศมาเลือกไก่ชนตามกำหนด นายภานุบอกกับนายประกาศว่าเหลือไก่ชนเพียงตัวเดียวที่ชื่อ “ไอ้แก่น” ที่นายประกาศจะเลือกได้

ดังนี้ให้วินิจฉัยว่านายประกาศมีสิทธิเลือกอย่างไรตามกฎหมาย

ข้อสอบข้อ 3 (คลิกเพื่อเปิดดูโจทย์)

นายเอกมีรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน 2 คัน นายเอกตกลงขายรถยนต์คันใดคันหนึ่งในสองคันให้นายโทในราคา 500,000 บาท ทั้งนี้นายโทตกลงซื้อรถยนต์คันที่มีสภาพดีที่สุด โดยทั้งสองคนตกลงให้นายตรีเจ้าของอู่รถยนต์แห่งหนึ่งเป็นผู้ตรวจสภาพรถว่าคันไหนสภาพดีกว่ากัน ปรากฏว่าด้วยความประมาทเลินเล่อของคนงานอู่รถยนต์ของนายตรีทำให้รถยนต์คันหนึ่งของนายเอกถูกขโมยไป

ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่านายเอกและนายโทมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายรถยนต์กันอย่างไร

แผนผังเนื้อหาการเรียน Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้ (2565)

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้ (2564)

หน่วย 3 หนี้ หน้า 1-53 ชั่วคราว.pdf
หน่วย 3 หนี้ หน้า 54 - 73 ชั่วคราว.pdf

หน้า 54 - จบหน่วย (73) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หน่วย 3 หนี้ ส่วนท้ายหน้า 74- 84 ชั่วคราว.pdf

บรรพ 2 ส่วนที่เหลือหน้า 74 - 84 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 3 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้

https://www.youtube.com/c/ChacritSitdhiwej/videos อาจารย์ชาคริต สิทธิเวช | CHACRIT SITDHIWEJ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Thammasat University Faculty of Law เว็บไซต์ https://chacrit.wordpress.com

ทบทวนกฎหมายละเมิดก่อนสอบ

ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งลาภมิควรได้ https://youtu.be/4De4ZBwkKdk

ความหมาย ลักษณะ และผล ของจัดการงานนอกสั่ง https://youtu.be/gredrraDppc

หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้ https://youtu.be/Ui-aui2VrcQ Aj Gade KU SRC

 • 20:43 ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ล่าสุด อยู่ที่ 5% ต่อปี ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564

 • 26: 35 อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เช่นกัน

◣สอนเสริม◢ 41212 กฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด ภาคการศึกษา 1/2562

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73