บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

สำหรับครูนายใช้สอน

 • Specific Contracts 1 Specific Contracts 2

 • Specific Contracts 2 Real and Personal Security

 • Labour Law Law of Insurance

 • Bills and Notes Partnerships and Companies

เอกเทศสัญญา (specific contract) หรือสัญญามีชื่อ (nominate contract) คือ สัญญาประเภทที่กฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้ป็นพิเศษ ดังนั้น สัญญาทั่วไปที่ไม่ปรากฏชื่อตามกฎหมายจึงเรียก "สัญญาไม่มีชื่อ" (innominate contract)

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • ปฎิบัติการร่างสัญญาและสถานการณ์สำหรับวินิจฉัย Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

นักเรียนแต่ละคน/คู่/กลุ่ม จะต้องดำเนินการทำ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำสื่อนำเสนอ (Power Point or Canva for education) สำหรับนำเสนอในชั้นเรียน หรือ

 2. จัดทำสื่อแนะนำ ในรูปแบบ Cilp VDO 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 7 นาที ขนาด 1920 X 1080 Pixcel (โดยสรุปคือ จะทำ 1 หรือ 2 ก็ได้)

ทั้งนี้ตามข้อ 1 หรือ 2 เนื้อหาต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมในเนื้อหาที่ได้รับ

 1. สืบค้นและจัดทำแบบฟอร์มร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมในเนื้อหาที่ได้รับ

ทั้งนี้ สามารถนำเสนอ หรือส่งคลิปได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 กันยายน 2565 เท่านั้น เนื่องจากเพื่อนนักเรียนคน/คู่/กลุ่มอื่น จะต้องนำความรู้ไปสรุปลง Mindmap

 • เอกสารประกอบการเรียน และ PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา โดยคณะนิติศาสตร์ในประเทศไทยจะศึกษาเอกเทศสัญญาตามลำดับดังต่อไปนี้ (สามารถคลิกที่ชื่อลักษณะกฎหมาย เพื่อเปิดไฟล์ PDF สำหรับศึกษาเนื้อหา)

  • เอกเทศสัญญา 1 (Specific Contracts 1)

   • ลักษณะ 1 ซื้อขาย (sale)

    • ขายตามคำพรรณา (sale by description)

    • ขายตามตัวอย่าง (sale by sample)

    • ขายทอดตลาด (sale by auction)

    • ขายเผื่อชอบ (sale on approval)

    • ขายฝาก (redemption)

   • ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน (exchange)

   • ลักษณะ 3 ให้ (gift)

   • ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ (hire of property)

   • ลักษณะ 5 เช่าซื้อ (hire-purchase)

  • เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts 2)

   • ลักษณะ 7 จ้างทําของ (hire or work)

   • ลักษณะ 8 รับขน (carriage)

    • รับขนของ (carriage of goods)

    • รับขนคนโดยสาร (carriage of passengers)

   • ลักษณะ 9 ยืม (loan)

    • ยืมใช้คงรูป (loan for use)

    • ยืมใช้สิ้นเปลือง (loan for consumption)

    • กู้ยืม (borrowing of money)

   • ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ (deposit)

   • ลักษณะ 15 ตัวแทน (agency)

   • ลักษณะ 16 นายหน้า (brokerage)

  • เอกเทศสัญญา 3 (Specific Contracts 3)

   • ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า (warehousing)

   • ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ (compromise)

   • ลักษณะ 18 พนันขันต่อ (wager)

   • ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด (current account)

  • กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (Real and Personal Security)

   • ลักษณะ 11 ค้ำประกัน (suretyship)

   • ลักษณะ 12 จำนอง (mortgage)

   • ลักษณะ 13 จำนำ (pledge)

  • กฎหมายแรงงาน (Labour Law)

   • ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

    • หลักกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะประกันภัย (Law of Insurance)

   • ลักษณะ 20 ประกันภัย (insurance)

    • ประกันชีวิต (life insurance)

    • ประกันวินาศภัย (casualty insurance)

  • กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (Bills and Notes)

   • ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน (bills)

    • ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange)

    • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promisory note)

    • เช็ค (cheque)

  • กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท (Partnerships and Companies)

   • ลักษณะ 22(1) หุ้นส่วน (partnership)

   • ลักษณะ 22(2) บริษัท (company)

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

หน่วย 4 เอกเทศสัญญา ฉบับทำ หน้า 1 - 70.pdf

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หน้าที่ 1 - 70 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หน่วย 4 เอกเทศสัญญา ฉบับทำ หน้า 71 - 170.pdf

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หน้าที่ 71 - 170 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

 • DLTV13 Channel กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา : การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ วันที่ 17 ก.ค.63 https://youtu.be/O9N02pS2em4

 • DLTV13 Channel กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา:กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง วันที่ 21 ก.ค.63 https://youtu.be/67wVYHWAOqs

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73


สรุปย่อภาษี by Rainnie’sStudyLaw .pdf
สรุปย่อซื้อขาย By Rainnie’sStudyLaw .pdf