บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 5 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 5 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (law of property) เป็นกฎหมายหมู่สำคัญหมู่หนึ่งในกฎหมายแพ่ง ในระบบการศึกษาของประเทศไทย กฎหมายลักษณะทรัพย์สินมักศึกษาถัดจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล กฎหมายลักษณะหนี้ และกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามลำดับ ทว่า แม้ศึกษาแยกกันเป็นวิชา ๆ แต่กฎหมายเหล่านี้สัมพันธ์กันอยู่โดยสภาพ แยกใช้ขาดจากกันมิได้

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 5 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน

  • E-BOOK สรุปกฎหมายทรัพย์สิน (ใช้สำหรับการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน - การทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเท่านั้น ห้ามแสวงหากำไร) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 5 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน

  • รีวิวบรรพ 4 ทรัพย์สินและเนื้อหาสำหรับทบทวนความรู้เดิม คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  • ลักษณะ 1 กรรมสิทธิ์

  • ลักษณะ 2 ครอบครอง

  • ลักษณะ 3 ภารจำยอม

  • ลักษณะ 4 สิทธิอาศัย

  • ลักษณะ 5 สิทธิเหนือพื้นดิน

  • ลักษณะ 6 สิทธิเก็บกิน

  • ลักษณะ 7 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

 • ใบงาน


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 5 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน

หน่วย 5 ทรัพย์สิน (ส่วนต้น).pdf

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 5 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน


สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73