บทเรียนออนไลน์ ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก

มรดก หรือ มฤดก (inheritance หรือ estate) คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมตลอดทั้งทรัพย์สินที่เป็นสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตายด้วย เว้นแต่บรรดาที่ตามกฎหมายแล้ว หรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ทั้งหมดนี้เรียกรวม ๆ ว่า กองมรดก (mass of the inheritance หรือ mass of the estate)

กฎหมายลักษณะมรดกเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาจากจารีตประเพณีของไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 นี้ มิได้ใช้บังคับเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ใช้บังคับกับคนสัญชาติอื่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย ยกเว้นคนที่นับถือศาสนาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เนื่องจากในสี่จังหวัดดังกล่าวจะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 บังคับในเรื่องมรดกของคนนับถือศาสนาอิสลามแทนหลักกฎหมายมรดกที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

PPT FOR T.NINE Click

แบบฝึกหัดการวินิจฉัย Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก (ฉบับ 2565)


สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก (ฉบับรีวิว ปี 2565)

หน่วย 7 กฏหมายว่าด้วยมรดก 3 (1).pdf

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 185 สไลด์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด link สำรอง

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก (ปี 2564)

หน่วย 7 กฏหมายว่าด้วยมรดก (ลักษณะ 1).pdf

(2564) ลักษณะ 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (รวมทบทวน + บรรพ 6 อย่างง่าย) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หน่วย 7 กฏหมายว่าด้วยมรดก (ลักษณะ 2).pdf

(2564) ลักษณะ 2 : สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก คลิกเพื่อดาวน์โหลด

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย


ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73