ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัสวิชา ส 30233 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนว พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลมาจากแต่ละปัจจัย

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนว พฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลมาจากแต่ละปัจจัย


ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ ได้แก่

 1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกลักษณะของขอบเขตการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 2. สามารถอธิบายแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนนโยบายต่างประเทศรวมถึงความขัดแย้ง

 3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างประเทศ อธิบายถึงแนวคิด การกำหนดการดำเนินนโยบาย

 5. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของการทูต รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของนักการทูต

 6. สามารถอธิบายถึงความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่างประเทศ

 7. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ององค์กรระหว่างประเทศถึงที่มาลักษณะประเภท และกฎหมายว่าด้วยองค์กรระหว่างประเทศ

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1 สำหรับจัดกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2564

 • เอกสารประกอบการเรียน แนะนำรายวิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • ตรวจสอบคะแนนสอบก่อนเรียน คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์

 • สาระน่ารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 1 - 4 : ทางเข้าศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง