รวมเลคเชอร์ Lecture สรุปกฎหมาย

รวบรวมใช้ภายในโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น เพื่อความสะดวกของนักเรียนในการสืบค้น ทั้งนี้หน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะแผนนิติ - รัฐศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจ โดยมิได้แสวงหากำไร

กฎหมายเบื้องต้น

 • สรุปรวมกฎหมายพื้นฐานทั่วไป #แอดมายเม Bunny Study Law คลิก

 • LAW4107 นิติปรัชญา โดย LectureNotes BY October Study คลิก

กฎหมายพิเศษ

 • สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 คลิก

 • LAW4148 MILTARY กฎหมายทหาร โดย LectureNotes BY October Study คลิก

 • LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย #แอดจิชิ Bunny Study Law คลิก

 • พระราชบัญญัติวิธีการทางปกครอง คลิก

กฎหมายภาษี

 • คำสวยตอบภาษี คลิก

 • LAW4001

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate Income Tax อ.กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง คลิก

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คลิก

 • LAW4101 ภาษีเงินได้ (เฉพาะเงินได้บุคคล) โดย #แอดจิชิ Bunny Study Law คลิก

กฎหมายระหว่างประเทศ

 • LAW4106 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา โดย Law LIFE ลอว์ ไร อ่านไปเด้ คลิก

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - วิ.อาญา

 • กฎหมายพยาน โดย #แอดจิชิ Bunny Study Law คลิก

กฎหมายอาญา

 • LAW2006 กฎหมายอาญา section 2 อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์ คลิก

กฎหมายมรดก

 • เค้าโครงมรดก คลิก

 • LAW3109 มรดก #แอดจิชิ Bunny Study Law คลิก

 • LAW3109 มรดก โดย LectureNotes BY October Study คลิก

กฎหมายแพ่ง ลักษณะ 3 เอกเทศสัญญา (รวม 22 ลักษณะ)

 • LAW3102 🎀Partnerships & Limited Company 🎀 ห้างหุ้นส่วน บริษัท Part 1 🧸 คลิก

 • บริษัทจำกัด #Bunny Study Law คลิก

 • LAW2008 ส่วนของสัญญาเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ คลิก

กฎหมายแพ่ง ลักษณะ 2 หนี้

 • LAW2002 กฎหมายแพ่ง หนี้ คลิก