QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุ

ขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น ม.6/4 - 6/6 ปีการศึกษา 2565

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 - 6/6 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 30 ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวัน 12 - 14 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา


จุดส่งงานของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ (ปี 2565)


เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)


 • แบบประเมินการนำเสนอผลงาน "การนำเสนอผลงานการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2565) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้


ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

จุดส่งงานของนักเรียนรายครั้ง [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน] (ปี 2565)

1 มิถุนายน 2565 - 15 กันยายน 2565 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2565

 1. ส่งเอกสารลงทะเบียนหัวข้อ (ไฟล์ คบ.1 และ คบ.5) ต้องแล้วเสร็จก่อน 4 สิงหาคม 2565

 2. ส่งเอกสารแบบฟอร์ม คบ. (คบ.3, คบ.4, คบ.6, คบ.7, คบ.8, บอร์ด, แผ่นพับ (แยกไฟล์เพื่อส่งตรวจเป็นรายครั้ง))

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3

แผนผังการจัดกิจกรรมและรายละเอียดการจัดงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม

... - ... กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

07.40 - 08.20 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดเตรียมสถานที่นำเสนอฯ

08.2016.00 น. เริ่มการนำเสนอผลงาน

- คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน

- นักเรียนเข้าชมนิทรรศการ

16.00 - 16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม


เอกสารครูนาย

 • หัวข้องานไกด์ไลน์สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/1 - ม.5/7 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบประเมินการนำเสนอผลงาน "การนำเสนอผลงานการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบสรุปหัวข้อและการจัดคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร


จุดส่งงานของนักเรียน [2564]


 1. ส่งเอกสารแบบฟอร์ม คบ. ฉบับพิมพ์ทุกไฟล์

 2. ส่งไฟล์แผ่นพับนำเสนองาน (PDF & WORD)

 3. ส่งงานออกแบบบอร์ด ขนาด A3

 4. ส่งงานคลิป V-LOG (เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการได้)

 5. ส่งงานภาพกิจกรรม (เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการได้) ส่งได้ครั้งละ 15 ภาพ หากเกิน สามารถส่งแบบฟอร์มเพิ่มได้ไม่จำกัด