ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ

ปีการศึกษา 2565 @wr.ac.th only

ระบบส่งงาน รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ

คำชี้แจง

 • นักเรียนต้องส่งงานในวันที่กำหนด ก่อนเวลา 23.59 น. คะแนนงานแต่ละชิ้น เป็นคะแนนบวกนอกเหนือจากคะแนนปกติที่ +1 คะแนน

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่พิจารณาคะแนนให้

ระบบทดสอบออนไลน์ รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ

คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติหลัก

 1. ขอให้นักเรียนที่เข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] มาบังคับใช้โดยอนุโลม

 2. นักเรียนจะต้อง Log in บัญชี gmail ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] และการกดรับทราบกติกาการทำแบบทดสอบทุกครั้ง และการทำแบบทดสอบจะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาค [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบปลายภาค 1/2565 [นอกตาราง]

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน

 1. นักเรียนเปิดดาวน์โหลดข้อสอบ สำหรับใช้ดู โดยรหัสเปิดข้อสอบ ส่งให้ในแชทห้องแล้ว

 2. เงื่อนไขการทำข้อสอบ

  • (1) หากนักเรียนใช้โน๊ต ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Ipad Tablet อนุญาตให้ใช้ได้ เฉพาะการเขียนด้วยลายมือ หรือการแทรกรูปประกอบเท่านั้น

  • (2) หาก Print เอกสารออกมา ให้เขียนลงในตัวข้อสอบ หากพื้นที่ไม่พอ ให้แทรกหน้ากระดาษเพิ่มระหว่างข้อ ทั้งนี้ให้เขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ ทุกหน้า

  • หากไม่ได้ทำตามข้อ (1) และ (2) ให้เขียนลงในกระดาษโดยจะลอกโจทย์หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องอธิบายตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน

 3. การตอบข้อสอบ ให้ตอบในประเด็นดังนี้

  • วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรบ้าง [บางข้อมีมากกว่า 1 เรื่อง] อธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ทั้งหมดในโจทย์ข้อนั้น

  • ตรวจสอบว่าเฉลยข้อสอบถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้อธิบายว่าทำไมจึงถูก หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและอธิบายประกอบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้วิเคราห์ด้วยว่าตัวเลือกอื่นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องเพราะอะไร

  • การอธิบาย กระทำได้ทั้งการบรรยาย การวาดภาพประกอบ เช่น กราฟ การคำนวน หรืออื่น ๆ เท่าที่นักเรียนต้องการ หรือจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาอื่น ๆ ขึ้นมาอธิบายก็ย่อมได้

 4. อนุญาตให้เปิดหนังสือ เอกสาร ตำรา ปรึกษาเพื่อน ปรึกษาครูนาย และการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่มีข้อจำกัด แต่การบรรยายข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ ต้องทำในความเข้าใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ครูผู้สอนจะสุ่มถามเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หลังจากส่งกระดาษคำตอบแล้ว คนละ 1 ข้อ

 5. เปิดวาป คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย secret

 6. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว หากดำเนินการตามข้อ (1) ให้ save file ในรูปแบบ PDF หากทำตามข้อ (2) และ (3) ให้ scan กระดาษคำตอบเป็นไฟล์ pdf จำนวน 1 ไฟล์ เพื่อส่งใน Google from ด้านล่าง

 7. กำหนดส่งกระดาษคำตอบ UPDATE ไม่เกินวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนด ตัดเป็นศูนย์

 8. ให้นำกระดาษคำตอบฉบับจริง ส่งที่ห้อง 327 ไม่เกินวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

ตรวจสอบหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการสอบได้จากสมุดคะแนนของรายวิชา ส 30242


คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2565 [นอกตาราง]

คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติหลัก

 1. ขอให้นักเรียนที่เข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] มาบังคับใช้โดยอนุโลม

 2. นักเรียนจะต้อง Log in บัญชี gmail ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] และการกดรับทราบกติกาการทำแบบทดสอบทุกครั้ง และการทำแบบทดสอบจะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 50 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ให้นักเรียนตรวจสอบว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ตอบข้อสอบข้อใด (1 คน จะได้ทำ 5 ข้อ) (ตรวจสอบข้อที่ได้รับจากสมุดคะแนน) ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน

 1. นักเรียนเปิดดาวน์โหลดข้อสอบ สำหรับใช้ดู โดยรหัสเปิดข้อสอบ ส่งให้ในแชทห้องแล้ว

 2. เงื่อนไขการทำข้อสอบ

  • (1) หากนักเรียนใช้โน๊ต ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Ipad Tablet อนุญาตให้ใช้ได้ เฉพาะการเขียนด้วยลายมือ หรือการแทรกรูปประกอบเท่านั้น

  • (2) หาก Print เอกสารออกมา ให้เขียนลงในตัวข้อสอบ หากพื้นที่ไม่พอ ให้แทรกหน้ากระดาษเพิ่มระหว่างข้อ ทั้งนี้ให้เขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ ทุกหน้า

  • หากไม่ได้ทำตามข้อ (1) และ (2) ให้เขียนลงในกระดาษโดยจะลอกโจทย์หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องอธิบายตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน

 3. การตอบข้อสอบ ให้ตอบในประเด็นดังนี้

  • วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรบ้าง [บางข้อมีมากกว่า 1 เรื่อง] อธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ทั้งหมดในโจทย์ข้อนั้น

  • ตรวจสอบว่าเฉลยข้อสอบถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้อธิบายว่าทำไมจึงถูก หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและอธิบายประกอบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้วิเคราห์ด้วยว่าตัวเลือกอื่นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องเพราะอะไร

  • การอธิบาย กระทำได้ทั้งการบรรยาย การวาดภาพประกอบ เช่น กราฟ การคำนวน หรืออื่น ๆ เท่าที่นักเรียนต้องการ หรือจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาอื่น ๆ ขึ้นมาอธิบายก็ย่อมได้

 4. อนุญาตให้เปิดหนังสือ เอกสาร ตำรา ปรึกษาเพื่อน ปรึกษาครูนาย และการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่มีข้อจำกัด แต่การบรรยายข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ ต้องทำในความเข้าใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ครูผู้สอนจะสุ่มถามเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หลังจากส่งกระดาษคำตอบแล้ว คนละ 1 ข้อ

 5. เปิดวาป คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย secret

 6. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้ว หากดำเนินการตามข้อ (1) ให้ save file ในรูปแบบ PDF หากทำตามข้อ (2) และ (3) ให้ scan กระดาษคำตอบเป็นไฟล์ pdf จำนวน 1 ไฟล์ เพื่อส่งใน Google from ด้านล่าง

 7. กำหนดส่งกระดาษคำตอบ UPDATE ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. หากพ้นกำหนด ตัดเป็นศูนย์

 8. ให้นำกระดาษคำตอบฉบับจริง ส่งที่ห้อง 327 ไม่เกินวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

ตรวจสอบหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการสอบได้จากสมุดคะแนนของรายวิชา ส 30242