บทเรียนออนไลน์ ส 30242 UNIT 0 : ปฐมนิเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

Learning unit พิเศษ : เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สำหรับผู้ดูแลระบบ