แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

ภาคเรียน 2/2565

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/3, 5/4, 5/5 และ 5/7

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่ https://www.facebook.com/naynaiacax ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบส่งงาน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

รายการการสั่งงาน/Lecture book [รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการ Lecture book

 • ครึ่งภาคเรียนแรก ศศ.จุลภาค

 • ครัั้งที่ 1 lag หน้า 2 [เพื่อทดสอบการส่งงานของนักเรียน]

 • ครัั้งที่ 2 Vlog รีวิวตนเอง 1 นาที [คะแนนบวก]

 • ครัั้งที่ 3 แบบ คบ.1 [กลุ่ม]

 • ครัั้งที่ 4 lag หน้า 3 - 8

 • ครัั้งที่ 5 วิเคราะห์ข้อสอบ หน้า 14

 • ครัั้งที่ 6 lag หน้า 15 - 17

 • ครัั้งที่ 7 วิเคราะห์ข้อสอบ หน้า 23

 • ครัั้งที่ 8 lag หน้า 24 - 37

 • ครัั้งที่ 9 lag หน่วย 2 + 3 ตัดส่งครึ่งภาคเรียนหลัง

 • ครัั้งที่ 10 Mindmap เศรษฐศาสตร์จุลภาค


 • ครึ่งภาคเรียนหลัง ศศ.มหภาค

  • ครั้งที่ 1 lag หน่วย 4 ครั้งที่ 1

  • ครั้งที่ 2 lag หน่วย 4 ครั้งที่ 2

  • ครั้งที่ 3 แบบฝึกหัดตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : ภาคคำนวน

  • ครั้งที่ 4 lag หน่วย 5

  • ครั้งที่ 5 แบบฝึกหัด ศศ.มหภาคเชิงคำนวน

  • ครัั้งที่ 6 Mindmap เศรษฐศาสตร์มหภาค หรือ Oral test แล้วแต่กรณี

รายการการชิ้นงาน [รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการชิ้นงาน
งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาค 5 คะแนน วันที่เริ่มต้น 3 ธันวาคม 2565 กำหนดส่ง 29 ธันวาคม 2565

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์ คลิก https://xmind.works

งานชิ้นที่ 2 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์มหภาค 5 คะแนน (ทุกคน)

วันที่เริ่มต้น 1 มกราคม 2566 กำหนดส่งไม่เกิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อน 23.59 น.

 • คำอธิบาย : ห้นักเรียนจัดทำMind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่ หน่วย 4 นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ หน่วย 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น และเลขที่ พร้อมใส่รูปนักเรียนเฉพาะส่วนหัวหรือใบหน้า ไว้ที่มุมล่างขวามือ

  • (1) ทั้งนี้จะทำแบบเขียนมือและตกแต่งให้สวยงาม หรือ

  • (2) อนุญาตให้ใช้โปรแกรมสร้าง Mindmap เช่น X-Mind หรืออื่น ๆ

 • หากนักเรียนคนใดที่ทำใส่กระดาษ เมื่อแสกนส่งแล้ว ให้นำเอกสารตัวจริงส่งที่ห้อง 327

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์ คลิก https://xmind.works

ระบบการทดสอบ

24 ต.ค. - 4 พ.ย. 65 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]

16 - 18 ธันวาคม 2565 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 หน่วย 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

ศ. 16 ธ.ค. 2565 เริ่ม 18.00 น. สิ้นสุด อา. 18 ธ.ค. 2565 เวลา 23.59 น.

การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน) โดยให้นักเรียนสอบได้คนละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่มีการสอบแก้ตัว)

17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (นโยบายการเงินการคลังฯ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2566 Oral exam [การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์] ยกเลิก ปรับเป็น Mindmap ทุกคน

การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

 • คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนวข้อสอบ

 • เวลาสอบ (ก่อนมาสอบโปรดสอบถามทุกครั้ง เนื่องจากอาจติดภารกิจอื่นในช่วงเวลาดังกล่าว)

 • เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ คลิก

 • กรณีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน 3 ครั้ง สามารถทำ Mindmap เพื่อแทนคะแนนช่องดังกล่าวได้

Midterm & Final ส 32103 เศรษฐศาสตร์

การเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน 2/2565

26 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566 - สอบกลางภาคเรียน [สำหรับสอบแก้ตัว]

 • สำหรับครูนายคนเดียว คลิก

สอบกลางภาคเรียน [แก้ตัว] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบแก้ตัว [ มีรหัสผ่าน คือ 111111111 ]

แนวปฎิบัติการสอบแก้ตัว

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว คือผู้ที่ได้คะแนนปรนัย + อัตนัย เป็นคะแนนสุทธิไม่เกิน 12 คะแนน [กรณี 11.xx ขึ้นไป จะรอปัดเศษก็ย่อมได้]

 2. ผู้ที่สอบซ่อมจะต้องติดต่อครูผู้สอนโดยตรงเพื่อขอรับรหัสการเข้าสอบซ่อม [เฉพาะครั้งแรกสุด]

 3. สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 4. นักเรียนจะต้องได้คะแนน 45 คะแนนเท่านั้น จึงจะถือว่าสอบแก้ตัวผ่าน

 5. เมื่อนักเรียนสอบแก้ตัวผ่านแล้ว ให้แคปหน้าจอที่แสดงคะแนนที่มีชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ มาแจ้งครูผู้สอนผ่านช่องทางติดต่อส่วนตัวเพื่อปรับคะแนนสุทธิเป็น 12 คะแนน

 6. การสอบแก้ตัวดังกล่าว เป็นความสมัครใจของผู้เรียนที่จะปฎิบัติตามกติกา ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่ปรับคะแนนสำหรับผู้ไม่ปฎิบัติตามกติกา แนวปฎิบัติ และเงื่อนไขในทุกกรณี

7 - 10 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียน 2/2565

ข่าวสาร ส 32103 เศรษฐศาสตร์