แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2564 (รอบแก้ผลการเรียนจาก 0, ร เป็นเกรดปกติ)

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/5 และ 5/7

(งานแก้ชิ้นที่ 1) การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1

(งานแก้ชิ้นที่ 1) การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ตามตารางที่นัดหมายให้สอบ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

กำหนดกติกา

 • ต้องสอบให้ได้ 40 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อตกลง

(งานแก้ชิ้นที่ 2) - Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3 10 คะแนน

(งานแก้ชิ้นที่ 2) - งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 คะแนน

 • คลิกเพื่อส่งงานผ่าน Google froms

 • คลิกเพื่อตรวจสอบการส่งงาน

 • คำอธิบาย : ให้นักเรียนจัดทำMind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1, 2 และ 3 (เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ลงในกระดาษ A3 จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น และเลขที่ไว้ที่มุมล่างขวามือ ทั้งนี้จะทำแบบเขียนมือและตกแต่งให้สวยงาม หรือ ใช้การเขียนในอุปกรณ์ (เขียนด้วยมือเท่านั้น)

 • หากนักเรียนคนใดที่ทำใส่กระดาษ เมื่อแสกนส่งแล้ว ให้นำเอกสารตัวจริงส่งที่ห้อง 327

 • สำคัญ งานจะต้องละเอียดและมีเนื้อหาโดยสรุปท่ครบถ้วนทุกประเด็น ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณางานที่ไม่ครบตามข้อตกลงที่กำหนด


(งานแก้ชิ้นที่ 3) การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

(งานแก้ชิ้นที่ 3) เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

กำหนดกติกา

 • ต้องสอบให้ได้ 45 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อตกลง

(งานแก้ชิ้นที่ 4) Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 - 5 [ใช้อีเมล์ @wr.ac.th]

(งานแก้ชิ้นที่ 4) Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 - 5 [ใช้อีเมล์ @wr.ac.th]


 • คำอธิบาย : ให้นักเรียนจัดทำMind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 และ 5 (เศรษฐศาสตร์มหภาคและระหว่างประเทศ) ลงในกระดาษ A3 จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น และเลขที่ไว้ที่มุมล่างขวามือ ทั้งนี้จะทำแบบเขียนมือและตกแต่งให้สวยงาม หรือ ใช้การเขียนในอุปกรณ์ (เขียนด้วยมือเท่านั้น)

  • ทางเข้าดู PPT แต่ละหน่วย

  • หน่วยที่ 4 คลิก

  • หน่วยที่ 5 คลิก

 • หากนักเรียนคนใดที่ทำใส่กระดาษ เมื่อแสกนส่งแล้ว ให้นำเอกสารตัวจริงส่งที่ห้อง 327

 • สำคัญ งานจะต้องละเอียดและมีเนื้อหาโดยสรุปท่ครบถ้วนทุกประเด็น ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณางานที่ไม่ครบตามข้อตกลงที่กำหนด