เตรียมตัวสอบปลายภาค ส 32103 ปีการศึกษา 2564 [Online]

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ส 32103) เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผ่านระบบทดสอบปลายภาคออนไลน์ WR Moodle LMS

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf

ลักษณะข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน รวม 40 คะแนน เมื่อหารแล้วจะได้ 20 คะแนน

  • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 34 ข้อ (35 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนคำนวน แล้วกรอกตัวเลขคำตอบที่ถูกต้องลงไป โดยไม่ต้องกรอกหน่วย

 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ขอบเขตของข้อสอบ

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 34 ข้อ (35 คะแนน) ออกในเนื้อหา ดังนี้

  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นโยบายการเงินการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 19 ข้อ

   • เงิน ความหมาย หน้าที่และขอบเขตปริมาณเงิน จำนวน 2 ข้อ

   • เงินฝืด - เงินเฟ้อ นิยาม ความหมาย ขอบเขต ผู้ได้และเสียประโยชน์ จำนวน 3 ข้อ

   • การคลัง (ภาครัฐบาล) ปีงบประมาณ หน้าที่ในการดูแล การจัดงบประมาณ ภาษีประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 ข้อ

   • นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง หน่วยงานที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแบบใด อย่างไร (โดยละเอียด) การว่างงาน สอดคล้องกับเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ จำนวน 5 ข้อ

   • การธนาคาร ประเภท จำแนก หน่วยงาน ชื่อธนาคาร หน้าที่ของสถาบันทางการเงินแต่ละประเภท จำนวน 4 ข้อ

   • ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคทฤษฎี จำนวน 1 ข้อ

  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน 13 ข้อ

   • การค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้าระหว่างประเทศ (ขาด - เกิน) นโยบายการค้าแบบเสรี - คุ้มกัน - การกีดกันทางการค้า จำนวน 4 ข้อ

   • การลงทุนระหว่างประเทศ ทางตรง ทางอ้อม จำแนกประเภท จำนวน 2 ข้อ

   • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รูปแบบการใช้อัตราแลกเปลี่ยน (2 รูปแบบ) เงินอ่อน -แข็งค่า ผลที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบภาวะของ 2 ประเทศ จำนวน 3 ข้อ

   • ดุลบัญชีชำระเงินระหว่างประเทศ ประเภทบัญชี การลงบัญชีตามประเภท และอื่น ๆ จำนวน 2 ข้อ

   • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและองค์กรฯ ความร่วมมือฯ 5 ลำดับ ความหมาย ประเภท การสะสมเลเวล องค์กรที่สำคัญ ๆ เช่น ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนา และอื่น ๆ จำนวน 2 ข้อ

  3. รวมความรู้ 2 หน่วย (หน่วย 4 และ 5) จำนวน 1 ข้อ ออกประมาณ NI PCI ความแตกต่างของ GDP และ GNP รูปแบบความร่วมมือ วิกฤตเศรษฐกิจ (อ่านเพิ่มเองในสไลด์หน่วย 5 หน้าท้ายสุด มี 3 เหตุการณ์)

  4. รวมความรู้หน่วย 5 (ข้อสอบแบบ Drag and drop into text) เกี่ยวกับ การค้า ดุล จำนวน 1 ข้อ 2 คะแนน

สามารถอ่านจากสมุดแล๊คเชอร์ เอกสารสอน และไฟล์ MS Power Point ตามลิงก์ดังนี้

 • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเติมค่าตัวเลขที่คำนวนได้ ออกในเนื้อหาดังนี้

  1. จงแสดงวิธีทำพร้อมระบุคำตอบตามโจทย์ต่อไปนี้ (5 คะแนน) จากโจทย์ข้างต้น จงหาค่า GDP หรือ GNP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ............

   • สำหรับข้อสอบข้อนี้ ให้นักเรียนนำค่าจากโจทย์ มาแสดงวิธีทำในการคำนวนหา GDP และ GNP และเขียนตอบคำตอบ

   • การตอบ ให้นักเรียนกรอกเฉพาะค่าตัวเลขที่เป็นเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องกรอกหน่วย เช่น เมื่อหาคำตอบ ได้ 80.90 ล้านล้านบาท ให้กรอกแค่ตัวเลข คือ 80.90 โดยไม่ต้องกรอกหน่วยล้านล้านบาท และให้กรอกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง


สำหรับข้อ 1 สามารถดูตัวอย่างโจทย์ได้ที่ ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

คลิปสำหรับทบทวน

Pre-Final

Pre-Final รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 2. แบบทดสอบฉบับนี้ สามารถทำได้ไม่จำกัดครั้ง

 3. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับทดสอบความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้ เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

จะเปิดให้ทำวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.


See you again when the nation needs it


Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy


for nine คลิก

Pre-Final รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปี 2563

Pre-Final รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปี 2563

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 2. แบบทดสอบฉบับนี้ สามารถทำได้ไม่จำกัดครั้ง

 3. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับทดสอบความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้ เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

จะเปิดให้ทำวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.


-ข้อสอบเดิมแบบ On-site- ไม่ใช้ในปี 2564

 • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ออกในเนื้อหาดังนี้

  1. จงแสดงวิธีทำพร้อมระบุคำตอบตามโจทย์ต่อไปนี้ (5 คะแนน) จากโจทย์ข้างต้น จงหาค่า GDP และ GNP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ............

   • สำหรับข้อสอบข้อนี้ ให้นักเรียนนำค่าจากโจทย์ มาแสดงวิธีทำในการคำนวนหา GDP และ GNP และเขียนตอบคำตอบ ดังนี้

    • GDP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ............ มีมูลค่าเท่ากับ ........ ล้านล้านบาท

    • GNP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ............ มีมูลค่าเท่ากับ ........ ล้านล้านบาท

   • การตอบ ให้นักเรียนกรอกเฉพาะค่าตัวเลขที่เป็นเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องกรอกหน่วย เช่น เมื่อหาคำตอบ ได้ 80 ล้านล้านบาท ให้กรอกแค่ตัวเลข คือ 80 โดยไม่ต้องกรอกหน่วยล้านล้านบาท


สำหรับข้อ 1 สามารถดูตัวอย่างโจทย์ได้ที่ ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร