แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2564

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/5 และ 5/7

24 มกราคม 2565 - 18 มีนาคม 2565 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2564

24 มกราคม 2565 - 18 มีนาคม 2565 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อเข้าชม

 1. ส่งเอกสารลงทะเบียนหัวข้อ (ไฟล์ คบ.1 และ คบ.5)

 2. ส่งเอกสารแบบฟอร์ม คบ. ฉบับพิมพ์ทุกไฟล์

 3. ส่งไฟล์แผ่นพับนำเสนองาน (PDF & WORD)

 4. ส่งงานออกแบบบอร์ด ขนาด A3

 5. ส่งงานคลิป V-LOG (เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการได้)

 6. ส่งงานภาพกิจกรรม (เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการได้) ส่งได้ครั้งละ 15 ภาพ หากเกิน สามารถส่งแบบฟอร์มเพิ่มได้ไม่จำกัด


24 กุมภาพันธ- 4 มีนาคม 2565 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

ตั้งแต่ครึ่งภาคเรียนหลังที่ 2/2564 ส่งงานแล๊คเซอร์เศรษฐศาสตร์มหภาค [ใช้อีเมล์ @wr.ac.th]

7 - 11 มีนาคม 2565 สอบปลายภาคเรียน ผ่านระบบ WR Moodle LMS

ตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้นไป - - จบกิจกรรมหรือยกเลิกแล้ว - -

8 - 31 ธันวาคม 2564 (สำหรับนักเรียนที่สนใจ - กิจกรรมนี้ไม่บังคับ)

23 ตุลาคม 2564

13 - 18 ธันวาคม 2564 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1

13 - 18 ธันวาคม 2564 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ตามตารางที่นัดหมายให้สอบ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

กำหนดการสอบของแต่ละห้อง

 • ม.5/1 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คาบ 6 (12.30 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/2 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 คาบ 7 (13.20 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/3 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คาบ 2 (09.10 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/4 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 คาบ 6 (12.30 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/5 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 คาบ 8 (14.10 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/7 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 คาบ 2 (09.10 น. เป็นต้นไป)

29 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 - งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 คะแนน

29 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 - งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 คะแนน

 • คลิกเพื่อส่งงานผ่าน Google froms

 • คลิกเพื่อตรวจสอบการส่งงาน

 • คำอธิบาย : ให้นักเรียนจัดทำMind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น และเลขที่ไว้ที่มุมล่างขวามือ

  • (1) ทั้งนี้จะทำแบบเขียนมือและตกแต่งให้สวยงาม หรือ

  • (2) อนุญาตให้ใช้โปรแกรมสร้าง Mindmap เช่น X-Mind หรืออื่น ๆ

 • หากนักเรียนคนใดที่ทำใส่กระดาษ เมื่อแสกนส่งแล้ว ให้นำเอกสารตัวจริงส่งที่ห้อง 327

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์ คลิก https://xmind.works


18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. สอบกลางภาคเรียน

18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. สอบกลางภาคเรียน


18 มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียน [ในตาราง] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ผ่านโรงเรียนและผ่านการตรวจสอบแล้ว

 • สำหรับครูนายคนเดียว คลิก

21 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียน [แก้ตัว]

21 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียน [แก้ตัว] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบแก้ตัว [มีรหัสผ่าน]

แนวปฎิบัติการสอบแก้ตัว

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว คือผู้ที่ได้คะแนนปรนัย + อัตนัย เป็นคะแนนสุทธิไม่เกิน 12 คะแนน [กรณี 11.xx จะรอปัดเศษก็ย่อมได้]

 2. ผู้ที่สอบซ่อมจะต้องติดต่อครูผู้สอนโดยตรงเพื่อขอรับรหัสการเข้าสอบซ่อม [เฉพาะครั้งแรกสุด]

 3. สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 4. นักเรียนจะต้องได้คะแนน 45 คะแนนเท่านั้น จึงจะถือว่าสอบแก้ตัวผ่าน

 5. เมื่อนักเรียนสอบแก้ตัวผ่านแล้ว ให้แคปหน้าจอที่แสดงคะแนนที่มีชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ มาแจ้งครูผู้สอนผ่านช่องทางติดต่อส่วนตัวเพื่อปรับคะแนนสุทธิเป็น 12 คะแนน


สอบซ่อมผ่าน Google froms [เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น]

ตรวจสอบคะแนนการสอบแก้ตัว [สำหรับนักเรียน]

1 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 oral exam [ยกเลิก เนื่องจากปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิท เปลี่ยนเป็นสอบเก็บคะแนน 2 หน่วย]

1 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 oral exam (การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์)

 • คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนวข้อสอบ

 • เวลาสอบ (ก่อนมาสอบโปรดสอบถามทุกครั้ง เนื่องจากอาจติดภารกิจอื่นในช่วงเวลาดังกล่าว)

  • วันจันทร์ คาบ 1, 2, 3, 6, 9 และ 16.00 - 16.30 น.

  • วันอังคาร คาบ 5 - 9 และ 16.00 - 16.30 น.

  • วันพุธ คาบ 3 - 5, 7 และ 16.00 - 16.30 น.

  • วันพฤหัสบดี คาบ 3 - 5, 8 - 9 และ 16.00 - 16.30 น.

  • วันศุกร์ คาบ 1 - 2, 5 - 7, 9

 • เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ คลิก