แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2564

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/5 และ 5/7

23 ตุลาคม 2564

13 - 18 ธันวาคม 2564 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ตามตารางที่นัดหมายให้สอบ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

กำหนดการสอบของแต่ละห้อง

 • ม.5/1 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คาบ 6 (12.30 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/2 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 คาบ 7 (13.20 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/3 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คาบ 2 (09.10 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/4 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 คาบ 6 (12.30 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/5 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 คาบ 8 (14.10 น. เป็นต้นไป)

 • ม.5/7 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 คาบ 2 (09.10 น. เป็นต้นไป)

29 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 - งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 คะแนน

 • คลิกเพื่อส่งงานผ่าน Google froms

 • คลิกเพื่อตรวจสอบการส่งงาน

 • คำอธิบาย : ให้นักเรียนจัดทำMind map แผนผังความคิดสรุปความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น และเลขที่ไว้ที่มุมล่างขวามือ

  • (1) ทั้งนี้จะทำแบบเขียนมือและตกแต่งให้สวยงาม หรือ

  • (2) อนุญาตให้ใช้โปรแกรมสร้าง Mindmap เช่น X-Mind หรืออื่น ๆ

 • หากนักเรียนคนใดที่ทำใส่กระดาษ เมื่อแสกนส่งแล้ว ให้นำเอกสารตัวจริงส่งที่ห้อง 327

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์ คลิก https://xmind.works

18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. สอบกลางภาคเรียน

18 มกราคม 2565 - xx มกราคม 2565 - สอบกลางภาคเรียน [ในตาราง] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ผ่านโรงเรียนและผ่านการตรวจสอบแล้ว

24 มกราคม - 18 มีนาคม 2565 กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ (เตรียมการเปิดระบบ)

 • คลิกเพื่อส่งเอกสารลงทะเบียนหัวข้อ

 • คลิกเพื่อส่งงานออกแบบบอร์ด ขนาด A3

1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 oral exam (การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์)

ตั้งแต่ครึ่งภาคเรียนหลังที่ 2/2564 ส่งงานแล๊คเซอร์เศรษฐศาสตร์มหภาค

 • คลิกเพื่อส่งงานผ่าน Google froms

 • ตรวจสอบสถานะการส่งงาน คลิกเพื่อเปิดตรวจสอบ

??? 2565 สอบปลายภาคเรียน (ยังไม่มีกำหนดการสอบปลายภาค)

 • คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนวข้อสอบ

 • ทดลองทำข้อสอบกลางภาคจำลอง คลิกเพื่อเข้าทำผ่าน Google froms

ตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้นไป - - จบกิจกรรมแล้ว - -

8 - 31 ธันวาคม 2564 (สำหรับนักเรียนที่สนใจ - กิจกรรมนี้ไม่บังคับ)