รายงานผลที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ครู

นายมงคล สุขีลักษณ์

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลทั่วไป

นายมงคล สุขีลักษณ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประวัติการรับราชการ

 • 29 พ.ค. 2558 : ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 29 พ.ค. 2560 : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 9 เม.ย. 2563 : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร (เปิดดูคำสั่งย้าย)

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกฏไทย [ตม.] [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 ข [เล่มที่ 8/6] หน้า 56 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564] คลิกเพื่อดูประกาศ

งานที่ได้รับมอบหมาย (ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 • ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

  • ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

  • ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - ม.5/6

  • ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - ม.6/6

  • ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

  • ก xxxxx โฮมรูมที่ปรึกษา ม.2/10

  • ประชุมระดับชั้น ม.2

  • ติว O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กิจกรรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • ชุมนุมห้องเรียนนักลงทุน

  • ชมรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

 • งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

  • เจ้าหน้าที่งานสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  • เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • เจ้าหน้าที่งานศูนย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

  • หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาแและวัฒนธรรม

ประวัติการจัดการเรียนการสอน

 • ประวัติการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน (ล่าสุด 1/2564)

คำสั่งมอบหมายปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ (ภายใน)

 • คำสั่งโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง การมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2563/1 คลิกเพื่อดูเอกสาร

 • คำสั่งโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง การมอบหมายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิกเพื่อดูเอกสาร

คำสั่งมอบหมายปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ (ภายนอก)

 • คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ 640/2563 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คลิกเพื่อดูเอกสาร

 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 24 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน่้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คลิกเพื่อดูเอกสาร

การฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญต่างๆ

ปีการศึกษา 2564

 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรกรรมการคุมสอบ [6 พฤษภาคม 2564]

 • หลักสูตร GEG Thailand Live Event 2-3 May 2021 จำนวน 12 หลักสูตร คลิกเพื่อดูรายชื่อหลักสูตร

ปีการศึกษา 2563

 • หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (T001)

ปีการศึกษา 2562

 • หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2562 20 - 22 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 • หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พสน.) 7-9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

เกียรติบัตรการอบรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

เกียรติบัตรการอบรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563

ผลงาน รางวัลที่ได้รับ

ปีการศึกษา 2563

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา(T001)

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ภาพยนตร์สั้น สื่อสิ่งพิมพ์ วัชรวิทยา.pdf

ปีการศึกษา 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 69

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 69

ปีการศึกษา 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 68

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 68

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรี ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 68

ปีการศึกษา 2560

รออัปเดต

ปีการศึกษา 2559

กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 66

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 66

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดกิจกรรม "งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 บท" ประเภทครู การประกวดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 65

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมารยาทไทย ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 65