รายงานผลที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ครู ปีการศึกษา 2564

นายมงคล สุขีลักษณ์

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2564

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน


ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ปีการศึกษา 2564 รายการสำคัญ

  • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรกรรมการคุมสอบ [6 พฤษภาคม 2564]

  • หลักสูตร GEG Thailand Live Event 2-3 May 2021 จำนวน 12 หลักสูตร คลิกเพื่อดูรายชื่อหลักสูตร

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 [Google Drive]

หนังสือเกษียณ ครูเพลินพิศ.pdf