คะแนนรวม วิชา ส 22102 สังคมศึกษา 4

คะแนนรวม วิชาประวัติศาสตร์ 5 รหัสวิชา ส 23106 ภาคเรียนที่ 2 - 2562

คะแนนสอบก่อน - หลังเรียน วิชา ส 22102 สังคมศึกษา 4

คะแนนสอบก่อน - หลังเรียน วิชา ส 22101 ประวัติศาสตร์ 6