หลักสูตรสังคม #วอรอ

ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ระบบเรียนรู้ ระบบวัดและประเมินผลทางการศึกษา

โดย งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะที่ 1 พัฒนารายวิชาในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565

  1. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อรายวิชา โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มรายชื่อครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด คลิกที่นี่ (ผู้รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้)

  2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในวิชาที่รับผิดชอบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ผู้รับผิดชอบครูทุกคน)

  3. ส่งไฟล์แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ คลิกที่นี่ (ผู้รับผิดชอบครูทุกคน)

ใช้อีเมลโรงเรียน @wr.ac.th เท่านั้น สำหรับการเพิ่มรายชื่อ ดาวน์โหลด และส่งแบบฟอร์ม


ระยะที่ 2 รวมเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565

  1. ผู้รับผิดชอบวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมไฟล์หลักสูตรแต่ละรายวิชา แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1 ไฟล์ โดยเรียงลำดับตามรหัสวิชาที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดทำไว้ให้ และให้ใช้เอกสารส่วนหน้า เอกสารคั่นหน้าตามที่งานพัฒนาหลักสูตรจัดทำไว้ให้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (ผู้รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้)


  1. ส่งไฟล์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่ (ผู้รับผิดชอบวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้)

ใช้อีเมลโรงเรียน @wr.ac.th เท่านั้น สำหรับการดาวน์โหลด และส่งแบบฟอร์ม


ระยะที่ 3 วิพากย์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 6 - 30 ธันวาคม 2565 (รอดำเนินการ)

ระยะที่ 4 รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 ธันวาคม 2565 (รอดำเนินการ)