บทเรียนออนไลน์ ส 21104 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม + เศรษฐศาสตร์)

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

Keywords : หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม + เศรษฐศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ส 21101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 1    จำนวน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เชื่อมโยง เกี่ยวกับ การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ การเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ และค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ศึกษาความเป็นมา  หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  ศึกษาบทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  และศึกษาผลของการมีกฎหมาย  เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคระห์ สืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา กระบวนการศึกษาปฏิบัติ   และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เศรษฐศาสตร์  เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ปรัชญา  และของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักปฏิบัติตนตามบทบาทนำหลักธรรมไปใช้ในการตัดสินใจเลือกในฐานะผู้บริโภค  เข้าใจนโยบาย  และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถวางแผนการทำงาน การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด       

รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ ส 21104 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1

โครงสร้างรายวิชา  (Course structure)

สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระเศรษฐศาสตร์