กิจกรรมสอนเสริมด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์

ม.4/6 , ม.5/6 และ ม.6/6 ทุกวันพฤหัสบดี คาบ 6 - 9 ณ ห้องเรียน 327

แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

แบบรายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

"การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย" ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 12.40 น. - 16.00 น. 

ณ ห้องเรียน 328 ส่งได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย" ปีการศึกษา 2567

ส่งงาน การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย" ปีการศึกษา 2567 (การตอบกลับ)

สำหรับนักเรียนประกอบการอบรมฯ

แบบลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

"การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย" ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 12.40 น. - 16.00 น. 

ณ ห้องเรียน 328 

รับจำนวนไม่เกิน 60 คน

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย" ปีการศึกษา 2567

แบบลงทะเบียน การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย" ปีการศึกษา 2567 (การตอบกลับ)