บทเรียนออนไลน์ ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 8 : กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ 

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดี ในทางแพ่งเพื่อความรับรอง (Acknowledgement) คุ้มครอง (Protection) และบังดับตาม (Enforcement) ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit  8 :  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ 

หน่วย 8 วิ.แพ่ง.pdf

(ฉบับขึ้นเว็บรีวิว) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit  8 :  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แผนผังสรุปภาพรวม Learning unit  8 :  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ 

เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม Learning unit  8 :  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ 

สรุปโครงสร้างภาพรวม กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีวิสามัญในศาลชั้นต้น ว่าด้วยเรื่อง “คดีมโนสาเร่” การขาดนัดยื่นคำให้การ การขาดนัดพิจารณา การพิจารณาคดีใหม่ 

ไล่สายกระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีวิสามัญในศาลชั้นต้น.pdf

🎙️กิจกรรมแนะแนววิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (น.280) 

โดยได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพล บุญจันทร์ (พี่เจมส์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์รหัส 57) ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นพี่ของพวกเรา วิชาสุดหินของชาวนิติศาสตร์พี่เจมส์ก็สามารถทำให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้⚖️

LAWTU Student Committee - Rangsit Campus https://www.facebook.com/lawtustudentcommittee

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบหลักสูตรใบอนุญาตว่าความของสภาทนายความ โดย โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตว่าความ  คลิก

เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ “จัดระบบโครงสร้างและหลักการเขียนตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” 

📌 บรรยายโดย อาจารย์พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1 : คลิก  MIND MAP วิแพ่ง มธ.65 อ.พลภวิษย์

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2 : คลิก  ข้อสอบวิ.แพ่ง ประกอบ อ.พลภวิษย์

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 3 : คลิก  จัดระบบโครงสร้างและหลักการเขียนตอบ ชุด 3

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 4 : คลิก  เอกสารภาคทบทวน 2-72 วิ.แพ่ง 55-83 พลภวิษย์

ข้อแนะนำการเขียนตอบกฎหมายทุกสนาม โดยอาจารย์พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด https://www.facebook.com/ponpawit.optimistic/posts/10154563477495899

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit  8 :  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ 

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คู่มือการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021) 

#mootcourtcompetitionacademicyear2021

moot-court-competition-academic-year-2021-handbook.pdf (tu.ac.th) 

ตัวอย่างสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5-7

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ทีมมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ทีมมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงานทางกฎหมาย

ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA 

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73

รวมบรรยาย วิ.แพ่ง

วิแพ่ง ครั้งที่ 1 กลุ่มมาตราในการตั้งคำถาม, สาระสำคัญและลักษณะของคำฟ้องกับระบบ ป.วิ.พ. (21/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2069

วิแพ่ง ครั้งที่ 2 หลักแตกต่างของคำฟ้องในศาลชั้นต้นกับคำฟ้องอุทธรณ์,อะไรเป็นคำฟ้องบ้างตาม ปวิพ (21/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2070

วิแพ่ง ครั้งที่ 3 องค์ประกอบสำคัญของคำฟ้องและการเตรียมคำฟ้องตามบทบัญญัติ ป.วิ.พ. (21/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2071

วิแพ่ง ครั้งที่ 4 ใครเป็นผู้ตรวจคำฟ้อง,การสั่งของศาลกับกระบวนการทางวิแพ่งและหลักกฎหมาย ป.พ.พ. (21/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2072

วิแพ่ง ครั้งที่ 5 การพิจารณาว่าจะนำคดีไปฟ้องศาลใด,ตัวบทเกี่ยวข้อง,การยื่นฟ้องคดีที่ศาลแพ่ง,ภูมิลำเนา

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2073

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

วิแพ่ง ครั้งที่ 6 ภูมิลำเนากับการยื่นฟ้องคดีแพ่ง,ภูมิลำเนาในคดีแพ่ง,ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา(22/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2074

วิแพ่ง ครั้งที่ 7 ภูมิลำเนาของนิติบุคคล,การเปลี่ยนภูมิลำเนากับการยื่นฟ้องคดีแพ่ง,ภูมิลำเนาตาม ป.วิ.พ

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2075

วิแพ่ง ครั้งที่ 8 ภูมิลำเนาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 3(2),หลักการใช้ ม. 3(2) จากคำพิพากษาฎีกา (22/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2076

วิแพ่ง ครั้งที่ 9 หลักกฎหมายจากข้อสอบผู้ช่วยและวิธีตอบคำถามให้ได้คะแนนดี,เขตอำนาจศาล ม.4(1) (22/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2077

วิแพ่ง ครั้งที่ 10 หลักการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มูลคดีเกิด ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(1) และหลักจากศาลฎีกา (

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2078

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560

วิแพ่ง ครั้งที่ 11 คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 4 ทวิ,อสังหาริมทรัพย์คืออะไรบ้างตาม ป.พ.พ.

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2079

วิแพ่ง ครั้งที่ 12 คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 4 ทวิ (ต่อ) (23/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2080

วิแพ่ง ครั้งที่ 13 ศึกษาวิธีตอบข้อสอบเรื่องเขตอำนาจศาลและวิธีตอบคำถามให้ได้คะแนนดี (23/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2081

วิแพ่ง ครั้งที่ 14 วิเคราะห์หลักกฎหมายจากฎีกาเรื่องเขตอำนาจศาล,คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก(23/10/60

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2082

วิแพ่ง ครั้งที่ 15 หลักการใช้ ป.วิ.พ. มาตรา 4 จัตวา และวิธีตอบคำถาม (23/10/60)

http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2083

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม

ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (e-Filing)

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้ผู้เยาว์ฟ้องคดี.pdf
คู่มือ E-Filing Version 3 - ประชาชน.pdf