บทเรียนออนไลน์ (Online E-Learning) 

บทเรียนออนไลน์ (Online E-Learning) คือ สื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่จะมีทั้งหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ เพื่อให้เด็ก ๆ ตามแต่ละช่วงวัยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในเมื่อต้องหยุดอยู่บ้านเรามาเติมความรู้ให้กับลูกไม่ให้หยุดนิ่งกันครับ

การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น (e-mail, web-board, chat, Social Network) การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

แล้ววิชาสังคมศึกษา เรียนอะไรบ้าง? โดยวิชาสังคมศึกษาในระดับ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จะได้เรียนในหัวข้อต่างๆ ที่มีความยาก-ง่ายของเนื้อหาแตกต่างตามระดับชั้นเรียน อ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

คำชี้แจง ในการใช้สื่อการเรียนการสอน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) | Junior High School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เดิม)

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม | Senior High School

หมวดหน้าที่พลเมือง | รัฐศาสตร์ | การเมือง

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

หมวดกฎหมาย | นิติศาสตร์สำหรับแผนปกติ

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

หมวดสหวิทยาการ + ประวัติศาสตร์ + เหตุการณ์ปัจจุบัน

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

หมวดศาสนา | ศีลธรรม | จริยธรรม

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) วิชาเพิ่มเติมสำหรับแผนฯ ศิลป์-นิติ-รัฐศาสตร์

ติวเข้ม เติมเต็มความรู้

WR MOODLE LMS : WR e-Learning

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ

WR e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้บริการระบบสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนวัชรวิทยา  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  https://moodle.wr.ac.th

กิจกรรมวิชาการ

คลิกเพื่อดูบทเรียนที่ต้องการ