บทเรียนออนไลน์ ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

เตรียมสอบ o-net วิชาสามัญ A-Level soc สังคมศึกษา - สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเพิ่มเติม สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา ส 30290 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์แนวข้อสอบ และสรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้เกี่ยวกับ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการสร้างความตระหนัก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักของวิชาสังคมศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อและการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย


ผลการเรียนรู้

 1. วิเคราะห์แนวข้อสอบ และสรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

 2. วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 3. วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้เกี่ยวกับ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 4. วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก

 5. วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Learning unit 0 : แนะนำรายวิชา

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

Learning unit 0.5 : ข้อสอบจำลองเสมือนจริง

ข้อสอบ Pre O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2564 [รหัสผ่านเข้าสอบ คือ 1234567890]

ข้อสอบ Pre A-Level มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัชรวิทยา [รหัสผ่านเข้าสอบ คือ 1234567890]

 • คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • ตรวจสอบคะแนน

ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิก

Learning unit 0.8 : ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์

ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์.pdf

ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์ คลิก

9Learning unit 0.9 : TCAS

ผู้สมัครทุกรอบสามารถลงทะเบียนในระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS คลื๊กที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/5kq10eoz.pdf

Learning unit 1 : สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 • เอกสารประกอบการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • ตะลุยข้อสอบศาสนาจากสนามสอบจริง - เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 : สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม

 • เอกสารประกอบการเรียน สาระหน้าที่พลเมือง

Learning unit 3 : สาระเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน A-Level: Applied Knowledge Level >> สังคมเคล็ดลับฉบับครู วร. (70 SOC สังคมศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว)

[1] HOOK ข้อสอบสามัญสังคมเศรษฐศาสตร์

 • ฉบับนักเรียนดาวน์โหลด คลิก

 • ฉบับแล๊คเชอร์ ม.6/6 คลิก

[2] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง

[3] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นโยบายการเงิน - การคลัง

[4] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

[5] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

[6] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง - สหกรณ์

[7] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 • ฉบับนักเรียนวัชรวิทยาดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 • สำหรับเผยแพร่เท่านั้น

 • ฉบับแล๊คเชอร์ [สำหรับนักเรียนที่จดไม่ทัน - ใช้ทบทวนซ้ำ] 6/6 คลิก

[8] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รวมมิตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 • ฉบับนักเรียนวัชรวิทยาดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 • สำหรับเผยแพร่เท่านั้น

 • ฉบับแล๊คเชอร์ [สำหรับนักเรียนที่จดไม่ทัน - ใช้ทบทวนซ้ำ] ม.6/6 คลิก

EP.99 เก็งข้อสอบสังคม - เศรษฐศาสตร์ เอกสารสอน xx สิงหาคม 2565

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Learning unit 4 : สาระประวัติศาสตร์

 • เอกสารประกอบการเรียน สาระประวัติศาสตร์

  • ตะลุยข้อสอบประวัติศาสตร์จากสนามสอบจริง - เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 5 : สาระภูมิศาสตร์

 • เอกสารประกอบการเรียน สาระภูมิศาสตร์

  • ตะลุยข้อสอบภูมิศาสตร์จากสนามสอบจริง - เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

รวมเอกสารติวสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวม 5 สาระการเรียนรู้


ติวสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.