ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีการศึกษา 2566 @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน ปีการศึกษา 2566

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด  คลิกเพื่ออ่าน

การสอบย่อยครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น. 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  เรื่อง ความเป็นมาของกฎหมายแพ่งฯ, ป.พ.พ. บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล [ปรนัย 25 ข้อ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย 1 ข้อ]

การสอบย่อยครั้งที่ 2 

7 มิถุนายน 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 1 หลักทั่วไป  [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

คำสั่ง : ให้นักเรียนแสกนส่งข้อสอบผ่านระบบส่งงาน และนำข้อสอบฉบับจริงส่งด้วยตนเอง ณ ห้อง 327 ก่อนเวลา 16.00 น.

การสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป   

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา

ข้อสอบฉบับจริง  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

การสอบย่อยครั้งที่ 3 

...... มิถุนายน 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง

คำชี้แจง [40 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย)

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

การสอบย่อยครั้งที่ 4 

...... มิถุนายน 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

การสอบย่อยครั้งที่ 5 

..... มิถุนายน 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  เรื่อง บรรพ 2 หนี้ 

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย) บรรพ 2 หนี้ ผ่าน MS FROMS

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

การสอบย่อยครั้งที่ 6 

..... มิถุนายน 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 2 หนี้   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง หนี้

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

แนะแนวทางการสอบวัดผล - ในตาราง ปีการศึกษา 2565

แนวทางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 4 ตอน รวม 21 ข้อ 20 คะแนน

ตอนที่ 1 ข้อสอบถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 7 ข้อ รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน

ให้ผู้เข้าสอบเขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามนี้เท่านั้น


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบกลางภาคเรียน ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต


ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ  หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -


ตอนที่ 1 ข้อสอบถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ 5 คะแนน  คำชี้แจง ให้ผู้เข้าสอบพิจารณาข้อความว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อความดังกล่าวถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องถูกต้อง หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องไม่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 1 ได้แก่ 


ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 7 ข้อ 5 คะแนน คำชี้แจง จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับบริบทของตัวบทกฎหมาย

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 2 ได้แก่


ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ 5 คะแนน  ให้อธิบายให้เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็น จะใช้การวาดภาพประกอบด้วยก็ได้

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 3 ได้แก่ 


ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน ให้นักเรียนนำหลักกฎหมายที่แนบไปกับข้อสอบ วินิจฉัยตามประเด็นปัญหาและเขียนตอบเป็นภาษากฎหมายตามรูปแบบที่กำหนด  ออกในเรื่องการสมรส + กฎหมายครอบครัวส่วนอื่น ๆ

รหัสธงคำตอบ ปรากฎในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ครูนายจะแจกในห้องสอบในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.40 - 16.40 น.

แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

คำชี้แจง  ข้อสอบฉบับนี้ มี 1 ตอน รวมปกแล้ว มี 18 หน้า

ตอนที่ 1   ข้อสอบปรนัยแบบคละตั้งแต่ 2 – 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ (20 คะแนน)  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ    ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ทั้งนี้อนุญาตให้ทด เขียนเขียน แสดงวิธีคิดในกระดาษคำถามได้ โดยไม่ต้องลบออก


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียน ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต


ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ  หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -

รหัสธงคำตอบ จะเปิดให้ตรวจสอบหลังจากประกาศเกรดแล้ว

รายการงานที่ต้องส่ง (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

รายการงานที่ต้องส่ง

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่พิจารณาคะแนนให้

คะแนน +2 ****  กลุ่มใดที่ส่งวินิจฉัยกฎหมายครอบครัว  ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลาเวลา 23.59 น. รับไปเลย + 2 คะแนน (ข้อแม้คือ ตัวคำตอบต้องผ่านการสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะได้ +2 นะครับ