ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีการศึกษา 2567 @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน ปีการศึกษา 2567

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ตรวจสอบคะแนนรวม รายวิชา ส30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปีการศึกษา 2567

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system 💯

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงทุกครั้งก่อนเริ่มทำการสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 |  พุธ 21 พ.ค. 2567

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน 21 พ.ค. 67 เวลา 19.00 น. และให้สอบแก้ตัวถึง วัน/เดือน/ปีเดียวกัน (22 พ.ค. 67) ก่อน 24.00 น.

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 | บรรพ 1 หลักทั่วไป (อัตนัย)

3 มิถุนายน 2567 เริ่มเวลา 12.00 น. - 6 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดเวลา 23.59 น.  

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับ 6/6  

ด้วยความปราถนาดี - นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ด้วยความปรารถนาดี - ผู้เข้าสอบต้องทําข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้น การปรึกษาผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการคัดลอกคําตอบของผู้อื่น หรือจ้างวานผู้อื่นให้ทําคําตอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคําตอบแทน ถือเป็นการทุจริตการสอบและเป็นการกระทําที่ผิดวินัยนักเรียนร้ายแรง นักเรียนจะถูกปรับตกในวิชาที่สอบ และถูกลงโทษทางวินัยนักเรียนสถานหนัก  อนุโลมให้ปรึกษาได้เป็นคู่ ๆ เฉพาะการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 นี้เท่านั้น

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 3/1พุธ 19 มิ.. 2567

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน 19 พ.ค. 67 เวลา 14.20 น. และให้สอบแก้ตัวถึง วัน/เดือน/ปี (20 มิ.ย. 67) ก่อน 24.00 น.

นักเรียนต้องสอบปรับคะแนนให้ได้ 20 ข้อ เมื่อผ่านเงื่อนไขให้แคปหลักฐานส่งตามลิงก์ https://www.facebook.com/ninesoc 

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 4 | วิ.แพ่ง  (อัตนัย)

21 มิถุนายน 2567 เริ่มเวลา 08.00 น. สิ้นสุดเวลา 10.00 น.  

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับ 6/6  

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 3/2พฤ 11 .. 2567

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน 11 .ค. 67 เวลา 12.40 น. และให้สอบแก้ตัวถึง วัน/เดือน/ปี (19 .. 67) ก่อน 24.00 น.

นักเรียนต้องสอบปรับคะแนนให้ได้ 40 ข้อ  (กรณีพิเศษ 36 ภายใน 13/7/2567 ก่อน 24.00 น.) หากพ้นกำหนด ให้ใช้ 40 คะแนน เมื่อผ่านเงื่อนไขให้แคปหลักฐานส่งตามลิงก์ https://www.facebook.com/ninesoc 

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย) บรรพ 2 หนี้ ผ่าน Microsoft Forms

รหัสข้อสอบ = 3023230232

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 5พฤ .. .. 2567

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน ....ค. 67 เวลา 12.40 น. และให้สอบแก้ตัวถึง วัน/เดือน/ปี (... .. 67) ก่อน 24.00 น.

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 6 | บรรพ 2 หนี้ (อัตนัย 50)

.. สิงหาคม 2567 เริ่มเวลา 12.00 น. - .. สิงหาคม 2567 สิ้นสุดเวลา 23.59 น.  

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับ 6/6  

ด้วยความปราถนาดี - นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

(รอ) การสอบย่อยครั้งที่ 7 

16 สิงหาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 4 ทรัพย์สิน  [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 7

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย)

(รอ) การสอบย่อยครั้งที่ 8 

16 สิงหาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 3 เอกเทศสัญญา   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง หนี้

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

แนะแนวทางการสอบวัดผล - ในตาราง ส30228

ระบบส่งงานปีเก่า (ย้ายมา เพื่อลบหน้าเก่าออก)

ปี 2567 นิติ-รัฐศาสตร์ รุ่น 1

คลิกที่รูป เพื่อเข้าทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (กำหนดสอบ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.)

คลิกที่นี้ เพื่อตรวจสอบคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (ดูได้เฉพาะภายในวัชรวิทยาเท่านั้น) สำหรับครูนาย ดูที่นี้

เนื้อหาที่ออกสอบ (อนุญาตให้เปิดเอกสาร ตำราได้ทุกชนิด) รวม 58 ข้อ 60/2 คะแนน

คลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลดข้อสอบกลางภาค

สำหรับนักเรียนแก้ไขข้อสอบกลางภาค 1/2564

ปี 2565 นิติ-รัฐศาสตร์ รุ่น 2