ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีการศึกษา 2566 @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน ปีการศึกษา 2566

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

แนะแนวทางการสอบวัดผล - ในตาราง ปีการศึกษา 2566

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด  คลิกเพื่ออ่าน

การสอบย่อยครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น. 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  เรื่อง ความเป็นมาของกฎหมายแพ่งฯ, ป.พ.พ. บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล [ปรนัย 25 ข้อ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย 1 ข้อ]

การสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป   

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา

การสอบย่อยครั้งที่ 2 

9 - มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 12.00 น. - 16 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดเวลา 23.59 น.  

เรื่อง บรรพ 1 หลักทั่วไป  [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับ 6/6  

ด้วยความปรารถนาดี - ผู้เข้าสอบต้องทําข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้น การปรึกษาผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการคัดลอกคําตอบของผู้อื่น หรือจ้างวานผู้อื่นให้ทําคําตอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคําตอบแทน ถือเป็นการทุจริตการสอบและเป็นการกระทําที่ผิดวินัยนักเรียนร้ายแรง นักเรียนจะถูกปรับตกในวิชาที่สอบ และถูกลงโทษทางวินัยนักเรียนสถานหนัก อนุโลมให้ปรึกษาได้เป็นคู่ ๆ เฉพาะการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 นี้เท่านั้น

คำชี้แจง [40 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องสอบปรับคะแนนให้สอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย)

การสอบย่อยครั้งที่ 3 

13 กรกฎาคม 2566 - เวลา 12.30 - 14.20 น.  

เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง

นักเรียนต้องสอบปรับคะแนนให้ได้ 40 ข้อ  (กรณีพิเศษ 36 ภายใน 13/7/2566 ก่อน 24.00 น.) หากพ้นกำหนด ให้ใช้ 40 คะแนน เมื่อผ่านเงื่อนไขให้แคปหลักฐานส่งตามลิงก์ด้านล่าง

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

คำชี้แจง [50 คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

การสอบย่อยครั้งที่ 4 [OPEN BOOK]

พุธ 26 กรกฎาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับ 6/6  

คำชี้แจง [100 คะแนน]  [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย) บรรพ 2 หนี้ ผ่าน Microsoft Forms

รหัสข้อสอบ = 3023230232

การสอบย่อยครั้งที่ 5 💯

23 สิงหาคม 2566 - เริ่มเวลา 13.30 สิ้นสุด 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.  เรื่อง บรรพ 2 กฎหมายลักษณะหนี้ ผ่านระบบออนไลน์

คำสั่งที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย  - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

การสอบย่อยครั้งที่ 6 

24 สิงหาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 2 หนี้   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง หนี้

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)

การสอบย่อยครั้งที่ 7 

16 สิงหาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 4 ทรัพย์สิน  [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 7

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (ปรนัย)

การสอบย่อยครั้งที่ 8 

16 สิงหาคม 2566 - เวลา 13.30 - 16.00 น.  

เรื่อง บรรพ 3 เอกเทศสัญญา   [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง หนี้

คำชี้แจง [50คะแนน]  [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา  (อัตนัย)