Zipgrade

โปรแกรมตรวจข้อสอบโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

KM  BY NINE.WR.AC.TH

แอพตรวจข้อสอบ ZIPGRADE

จุดเริ่มต้นการนำเข้ามาใช้ เริ่มต้นมาจาก ปี 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่อยากให้ครูในกลุ่มสาระฯ สะดวกและมีความรวดเร็วในการตรวจข้อสอบ ด้วยธรรมชาติของวิชาแล้วทำให้ต้องออกข้อสอบปรนัย ตั้งแต่ 20-100 ข้อ และยังต้องออกข้อสอบแบบอัตนัยอีก  เวลาตรวจข้อสอบจะใช้เวลานานมากกว่าจะตรวจข้อสอบครบทุกข้อ โดยเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน

แจกกระดาษคำตอบ Zipgade ชนิด 20, 50, 100 ข้อ 

[แบบตัวเลือกเป็นหมายเลข]

ไฟล์ WORD กระดาษคำตอบ Zipgade ชนิด 20, 50 และ 100 ข้อ [แบบตัวเลือกเป็นหมายเลข]

** กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการแก้ไข

** สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่ให้จัดทำข้อสอบให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ

เอกสารประกอบการอบรม

Manual_zip2.pdf

หัวข้อบทเรียน 

คู่มือการใช้งาน-ZipGade.pdf

แจกกระดาษคำตอบ Zipgade ชนิด 20, 50 และ 100 ข้อ [แบบตัวเลือกเป็นหมายเลข]

ไฟล์ WORD กระดาษคำตอบ Zipgade ชนิด 20, 50 และ 100 ข้อ [แบบตัวเลือกเป็นหมายเลข]

** กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการแก้ไข

** สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่ให้จัดทำข้อสอบให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ Zipgade ชนิด 20, 50 และ 100 ข้อ [แบบตัวเลือกเป็นหมายเลข]

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ Zipgade ชนิด 20, 50 และ 100 ข้อ [แบบตัวเลือกเป็น ก ข ค ง จ]

รีวิว Zipgade 

สิ่งที่สะดวกสำหรับคุณครู