การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน

สหกิจศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยหลักสูตรแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

การฝึกประสบการณ์ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

มีนาคม - พฤษภาคม 2566

ใบสมัครเข้ารับการฝึกประสบการณ์.pdf

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารโปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่แนบทุกฉบับ ดังนี้

  • สำเนาบัตรนักเรียน / บัตรประชาชน ๑ ชุด (ทั้งสองอย่าง)

  • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)

  • ใบ ปพ.๕ (ตัวจริง) จำนวน ๑ ชุด

  • หนังสือรับรองความประพฤติ จากกลุ่มงานกิจการนักเรียน จำนวน ๑ ชุด พร้อมหลักฐานแสดงประวัติ (ให้ส่งเฉพาะหนังสือรับรอง ส่วนหลักฐานแสดงประวัติ ทางคณะกรรมการจะประสานเอง)

  • คำรับรองความประพฤติจากครูที่ปรึกษา จำนวน ๒ คน

  • คำรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดรับสมัครและจัดส่งเอกสาร ๒๗ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๒๗

สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๙– ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ฝึกประสบการณ์ในวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์เองทั้งหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ เมื่อเข้าร่วมครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

คำเตือน ทั้งนี้หากพบว่านักเรียนฝ่าฝืนกติกาในการเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ หรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของทางโรงเรียนและสถานที่ฝึกประสบการณ์ รวมถึงบกพร่องในการประพฤติตนอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางสถานฝึกประสบการณ์ส่งตัวนักเรียนกลับ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด