การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนทางนิติ - รัฐศาสตร์

สหกิจศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยหลักสูตรแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

แผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ทุกแผนการเรียน ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากหน่วยงาน ที่มีความพร้อม นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรปกติ นำการผ่านชั่วโมงฝึกประสบการณ์เพื่อใช้ประกอบการยื่นเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้น

📌 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 📌

เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์  

ครั้งที่ 5 [ช่วงเดือนตุลาคม 2567]

ส่งใบสมัครนักเรียน 📌เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ด้านนิติ - รัฐศาสตร์ (ออนไลน์)

📝 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 5 [ช่วงเดือนตุลาคม 2567] 📝

แผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ทุกแผนการเรียน ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อ

โดยมีหน่วยฝึกประสบการณ์ อาทิ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกประสบการณ์11.pdf

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารโปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่แนบทุกฉบับ โดยจัดเรียงเอกสาร ดังนี้

 

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ เมื่อเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

คำเตือน 

📌 หน่วยงานความร่วมมือ 📌

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

Kamphaeng Phet Provincial Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

📌 การฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์  

ครั้งที่ 4 [18 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2567]

ระบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์ 

[ประจำวัน | สัปดาห์]

ช่วงฝึก : 18 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2567

[ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา  @wr.ac.th ในการรายงานเท่านั้น รายงานก่อน 22.00 น. ของทุกวัน]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ด้านนิติ - รัฐศาสตร์ ช่วงปิดภาคการศึกษา  ครั้งที่ 4

📌 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 📌

เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์  

ครั้งที่ 4 [ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567]

📝 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4 [ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567] 📝

แผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ทุกแผนการเรียน ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อ

โดยมีหน่วยฝึกประสบการณ์ อาทิ

รายละเอียดประกอบการสมัคร (รอบที่ 3)

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารโปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่แนบทุกฉบับ โดยจัดเรียงเอกสาร ดังนี้

 

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ เมื่อเข้าร่วมครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

คำเตือน 

📌กิจกรรมการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์  

ครั้งที่ 3 [ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ด้านนิติ - รัฐศาสตร์ ช่วงปิดภาคการศึกษา  (2 - 27 ตุลาคม 2566)

📝 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ รอบตุลาคม ๒๕๖๖ 📝

แผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๔ - ๖ ทุกแผนการเรียน ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อ

โดยมีหน่วยฝึกประสบการณ์ อาทิ

เอกสารประกอบการสมัคร รอบตุลาคม ๒๕๖๖

ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารโปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่แนบทุกฉบับ โดยจัดเรียงเอกสาร ดังนี้

 

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ เมื่อเข้าร่วมครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

คำเตือน 

การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน ณ สถานประกอบการ

มีนาคม - พฤษภาคม 2566

ประกาศ

รายชื่อเข้านักเรียนที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2566

รายชื่อเข้านักเรียนที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครการฝึกประสบการณ์ 

ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร [มีนาคม - พฤษภาคม 2566] (รุ่นที่ 2)

การฝึกประสบการณ์ 

ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

มีนาคม - พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่ มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อ


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารโปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่แนบทุกฉบับ ดังนี้

กำหนดรับสมัครและจัดส่งเอกสาร ๒๗ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๒๗

สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๙– ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ฝึกประสบการณ์ในวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์เองทั้งหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง

 

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ เมื่อเข้าร่วมครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

คำเตือน ทั้งนี้หากพบว่านักเรียนฝ่าฝืนกติกาในการเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ หรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของทางโรงเรียนและสถานที่ฝึกประสบการณ์ รวมถึงบกพร่องในการประพฤติตนอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางสถานฝึกประสบการณ์ส่งตัวนักเรียนกลับ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด


ระบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์ 

[ประจำวัน | สัปดาห์]

ช่วงฝึก : มีนาคม - พฤษภาคม 2566 

[ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา  @wr.ac.th ในการรายงานเท่านั้น]

การฝึกประสบการณ์ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร [ตุลาคม 2565] (รุ่นที่ 1)

มุมเอกสาร

เล่มบันทึกการฝึกงานรัฐศาสตร์.pdf

สมุดบันทึกการฝึกงาน [สำหรับหน่วยฝึกที่ให้จัดทำเป็นเล่ม] 

มุมเรียนรู้  :  ฝึกเขียนเรียงความทางนิติ - รัฐศาสตร์ 

แบบสำรวจการฝึกประสบการณ์

ด้านนิติ - รัฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ

ช่วงฝึก : ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2566