บทเรียนออนไลน์ ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sufficiency economy and Sustainable Development)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/4 - 6/7)

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน รหัสวิชา ส 30242 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการ เป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ พระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนดแนวทางการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิตต่างๆ รวมถึงการสำรวจสถานะการเงินของตนเองในปัจจุบันผ่านเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบดุลส่วนบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตได้

ศึกษาความรู้และเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับหลักการลงทุนเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่างๆ รวมถึงกระบวนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมและมีพอร์ตการลงทุนที่ดีนำพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต

ศึกษาและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการ เป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก วัชรโมเดล : กระบวนการบันได 5 [QSCCS] บันได 5 ขั้น สู่ความสำเร็จตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อย่างมีดุลยภาพ ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกปัจจุบัน รวมทั้งเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ ของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเห็นคุณค่า

เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตระหนักในคุณค่า ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทยและอาเซียน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ ได้แก่

  1. เข้าใจหลักการ เป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ พระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

  2. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

  3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนดแนวทางการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิตต่างๆ รวมถึงการสำรวจสถานะการเงินของตนเองในปัจจุบันผ่านเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบดุลส่วนบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตได้

  5. รู้และเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับหลักการลงทุนเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่างๆ รวมถึงกระบวนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมและมีพอร์ตการลงทุนที่ดีนำพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต

  6. ศึกษาและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการ เป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

  7. ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ ของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเห็นคุณค่า

Learning unit 0.9 - 3 : หน้าหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์พระราชา - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สำหรับผู้ดูแลระบบ