Active Learning WR "7 - 8 Api 2021"

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ

เอกสารการพัฒนาการคิด "โดยใช้กระบวนการ GPAS"

3 เอกสาร GPAS สพฐ.pdf

เอกสารการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps "

4 วิจัย-GPAS.pdf

วีดีโอประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ

1 GPAS 5 Steps VRU.mp4
2 Presentation GPAS 5 Steps.mp4

เอกสารสรุปการอบรมฯ โดย ครูนาย สังคมศึกษา

อบรม 7 - 8 เมษายน 2564_210407_144136.pdf

แบบฟอร์มฝึกจัดทำแผนการสอนฯ

5 แบบฝึกทำแผน.pdf

ตัวอย่างแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps "