QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุ

ขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ชั้น ม.6/4 - 6/7 ปีการศึกษา 2567

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 - 6/7  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ  โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 32 ผลงาน

เลือกหัวข้องานขายของ (เยาวรุ่นนักลงทุน) ปีการศึกษา 2567 [สินค้าไม่ซ้ำกันใน 4 ห้อง - ที่ปรึกษาไม่ซ้ำกันในห้องเดียวกัน] 

จุดส่งงานของนักเรียนรายครั้ง [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

11 - 30 มิถุนายน 2567 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ 

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)


สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3

ภาพกิจกรรม

จุดส่งงานของนักเรียน [2564]

จุดส่งงานของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ (ปี 2565)

คลิกเพื่อส่งงาน [Final]  https://forms.gle/C5UPSB8Fwu2Nzaax9 

คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะการส่งงาน Final

เอกสารครูนาย