คลังข้อสอบสังคมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบวิชาสามัญ A-Level สังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด | ข้อสอบสังคม A-Level  | เฉลยข้อสอบสังคม | โอเนต (O-NET) สังคมศึกษา | วิชาสามัญสังคมศึกษา | A-NET | เอกสารสรุปวิชาสังคมศึกษา ม.ปลาย | ชีตสรุปสังคมศึกษา | TCAS67 | TCAS68 | ตะลุยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ | เก็งข้อสอบ สังคมศึกษา | คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ย้อนหลัง 10 ปี (2555 - 2565) [พร้อมเฉลยในเอกสาร]  

รวบรวมโดยครูนายด์  https://nine.wr.ac.th

สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา - มหาวิทยาลัย

คลังข้อสอบนี้เกิดขึ้นจากการสืบค้นผ่านทางสังคมออนไลน์ มีผู้แจกไฟล์ และอื่น ๆ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์มีความประสงค์โดยเจตนาที่จะรวบรวมไว้เป็นที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจโดยไม่มีการแสวงหากำไรจากการจัดทำในครั้งนี้ [ทั้งนี้หากพบข้อสอบใดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ท่านสามารถติดต่อทางผู้จัดทำ และทางเราจะรีบดำเนินการลบออกจากเว็บไซต์ด้วยความเต็มใจให้ทันทีที่ได้รับแจ้งมา ทั้งนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะระมัดระวังการนำไฟล์เอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเผยแพร่อย่างเคร่งครัด]  สำหรับข้อสอบที่ปรากฎในคลังข้อสอบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [สทศ.] ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน www.niets.or.th และแหล่งอื่น ๆ ที่อ้างอิงไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ  --ขอบคุณมากครับ--

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ A - Level สังคมศึกษา 

(วิชาสามัญสังคมศึกษาเดิม) รหัสวิชา 70 SOC สังคมศาสตร์

รวมข้อสอบวิชาสามัญ A-Level สังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียด

คลังข้อสอบ A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์

ขอบคุณแหล่งข้อมูล จาก Jax สอนสังคมและภาษาไทย https://www.facebook.com/TutorJax และทุก ๆ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาครับ

ปี 2567 (สอบ 16 มีนาคม 2567)

ปี 2565 (วิชาสามัญปีสุดท้าย)

ฉบับรวมรวม

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ

TCAS66 EXAM BLUEPRINT  SAMPLE QUESTIONS

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์

1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1.1) ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1.2) การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

2.1) หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

2.2) การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3) เศรษฐศาสตร์

3.1) บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

3.2) สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4) ประวัติศาสตร์

4.1) เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ

4.2) พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา

4.3) ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

5) ภูมิศาสตร์

5.1) โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ A - Level (วิชาสามัญสังคมศึกษา) รหัสวิชา 70 SOC สังคมศาสตร์

ลักษณะของข้อสอบ A - Level โดยสรุป

โดยสรุปนักเรียนสามารถทดลองทำข้อสอบเก่า ๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเอง โดยเฉพาะข้อสอบเก่าของ O-NET และวิชาสามัญ แต่โจทย์จะเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชา 70 สังคมศึกษา

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ วิชาสามัญสังคมศึกษา

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ย้อนหลัง 10 ปี (2555 - 2565) [พร้อมเฉลยในเอกสาร]  

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ แบบพิมพ์ไม่มีเฉลย

ติดตามเพจ P'JAX ได้ที่ https://www.facebook.com/TutorJax

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ 2555 - 2565 ไฟล์พิมพ์แบบ word , ms word แก้ไขได้ สำหรับคุณครูใช้ติวนักเรียน

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ O-NET สังคมศึกษา : A-NET : Entrance

คลังข้อสอบโอเนตสังคมศึกษา [O-NET] พ.ศ. 2548 - 2566  ฉบับเผยแพร่ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

คลังข้อสอบโอเนต [O-NET ม.6] สังคมศึกษา

📌📣สทศ. เผยแพร่ Test Blueprint O-NET วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี้  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รวมข้อสอบฉบับเผยแพร่ของ สทศ. [O-NET, วิชาสามัญสังคมศึกษา]

รวมข้อสอบวิชาสามัญสังคมศึกษา ปี 2555 - 2563 [แบบมีเฉลยในตัว] ฟอร์มพิมพ์โดยพี่แจ๊ค  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร 

รวมเอกสารสรุปความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทุกไฟล์สรุปสังคมศึกษา ม.ปลาย - คลิกเพื่อเปิดหน้าเว็บ  หรือคลิกที่รูปเพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ (มีแยกไปอีกหน้าเว็บไซต์ คลิกเลย)

เอกสารสรุปความรู้สังคมศึกษาฯ ม.ปลาย (ม.4 - 6) และ เอกสารประกอบการอ่านเพิ่มเติม

วิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วีดีโอสรุปความรู้สังคมศึกษาฯ ม.ปลาย (ม.4 - 6)

สอนเสริมวิชาสังคมศึกษา เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย โดยคณะครูฯ โรงเรียนนครสวรรค์ ปี 2564 คลิกเพื่อเข้าหน้าหลัก

กิจกรรมสอนเสริม สำหรับนักเรียน ม.6 (2/2564) โรงเรียนนครสวรรค์

คลิกเพื่อเปิด Google drive  ข้อสอบ Pre O - NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ครบทุกวิชา

A-level สังคมศึกษาฯ (อ.อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์).pdf

สังคม | Singhdam Go A-level 2023

เอกสารประกอบการเรียน และวิดีโอย้อนหลังการติวรายวิชาสังคมภายใต้โครงการ Singhdam Go A-level 2023 

A-Level สังคม final.pdf

LIVE ! ติว FREE - PRE #TCAS #สังคม #วิชาสามัญ กับ #ครูป๊อป ตามแนวข้อสอบใหม่ I AT HOME

#ATHOMEกวดวิชาออนไลน์ #สังคมครูป๊อป #krupopsworld  ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก

เตรียมสอบ TGAT

 เเจกฟรีพร้อมเฉลย!! ห้ามพลาด 

 เเนวข้อสอบ TGAT (ฉบับโจทย์ยาก) 

 กดดาวน์โหลดฟรีที่ : http://bit.ly/3gtcKRd 

หรือ ( Scan QR ด้านล่างเลยยย )

#TGAT #TPAT #DEK66 #เเจกฟรีข้อสอบ

#เด็กซิ่ว #คลังข้อสอบ #DEK67


ติดตามได้ที่ ค่ายติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.สงขลานครินทร์ 

รวมให้เเล้วข้อสอบ สอวน. 

คลังข้อสอบ สอวน. ที่ทางมูลนิธิเผยเเพร่ให้ดาวน์โหลดฟรี 

เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.posn.or.th/examination?fbclid=IwAR2Cl

หรือ (Scan QR ด้านล่างเลยยย )


#สอวน #TCAS66 #TCAS67 #เเจกฟรีข้อสอบ

#DEK66 #DEK67 #ม6 #เตรียมสอบ #เด็กซิ่ว #คลังข้อสอบ 

เตรียมสอบ GAT

GAT เชื่อมโยง และความถนัดแพทย์ มั่นใจ 150 เต็ม sure คลิก

ดาวน์โหลดข้อสอบและติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/GATEngThailand

ข้อสอบจำลองรหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เฉลย / ANSWER KEYS รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

รีวิวข้อสอบ A-LEVEL 67

·͜·♡ @pqmxforever  #alevel67 #dek67

สังคม

• ศาสนา

- เทวทูต 4

- การปกครองของแคว้นก่อน/พุทธกาล

- ศาสนพิธี

- เพลงอย่า อยู่ อย่าง อยาก เชื่อมโยงพุทธสุภาษิต วันสำคัญ บุคคลสำคัญ

- เพลงไม่มีใครตาย เพราะเขาไม่รัก เชื่อมโยงหลักธรรมอะไร

- ตอนหนึ่งจากคัมภีร์เต๋าเต็กเก้ง สอดคล้องกับหลักธรรมพุทธใด


• หน้าที่

- สิทธิมนุษยชน

- หลักการประชาธิปไตย

- SDGs ข้อที่ 12

- ครูมีsexกับเด็ก17ย่าง18ผิดกม.อาญาหรือไม่ เพราะอะไร

- การกระทำใดเข้าข่ายผิดกม.อาญา

- copy กลอนลง facebook ต่อมาพึ่งรู้ว่าเอามาจากนส. ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร

- soft power หนังตะลุง• เศรษฐศาสตร์

- การสร้าง branding เหมาะกับสินค้าหรือบริการแบบใด

- การค้าแบบเสรี

- มาตรการการแก้ปัญหาของธปท.ตามสถานการณ์ที่ยกมา

- ข้อใดไม่ใช่การแก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจผสม

- คำนวณ GNP

- world bank, IMF, WTO

- ซื้อน้ำหอม เสื้อผ้าฝากเพื่อน จัดอยู่ในดุลบัญชีอะไร• ประวัติศาสตร์

- บทความยาวมาก ให้เติมคำเรียกหลักฐานทางปวศ.(ศุภอักษร, สารตรา, ใบบอก, พระบรมราชโองการ)

- เปรียบเทียบพ.ศ. ม.ศ. สวรรคตหลังสถาปนากรุงเทพ จากข้อความบันทึกของร.5 ร.4

- สตรีคนสำคัญต่อล้านนาและสยาม (ตัวเลือก : พระนางจามเทวี กรมหลวงโยธาเทพ กรมหลวงโยธาทิพ

- หลักการทรูแมน

รีวิวข้อสอบ A-LEVEL 66

รีวิวข้อสอบ A-level สังคมศึกษา 66 

- อังเกลา เมอเคิล

- ปฏิวัติอิหร่าน

- น้ำมันดีเซลกับรถยนต์พลังงานสันดาป ตลาดน้อยราย

- ตลาดที่ขึ้นราคาหรือมีนโยบายแปลก ๆ จะส่งผลกระทบทั้งตลาด น้อยราย

- ศิลปะยุคสุโขทัย,อยุธยา,รัตนโกสินทร์ ศิลปพระพุทธรูป,เจดีย์

- พระมหาธีราชเจ้า ร.6

- พัฒนาการบทบาทสตรีมนสังคมไทย ผู้หญิงไทยเลือกตั้งได้ปีไหน เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ปีไหน

- พระพุทธ

หลักธรรมที่เกี่ยวกับบุคคลรอบตัวพระพุทธเจ้า

- วิเคราะห์หลักธรรมจากเนื้อเพลง 

เพลงbowkylion แต่ว่าเนื้อหาเหมือนแค่เชื่อมโยงหลักธรรม

- การเข้ารวมพิธีกรรมทางศาสนาตามวันที่กำหนด

- ศาสนาก็มีเรื่องพิธีฮัจญ์ ใครไปได้บ้าง เทียบหิริโอตัปปะกับศีลคริสต์

- เป็นศาสนิกชนคุยกันเรื่องศาสนา แล้วให้เราเดาว่าแต่ละคนนับถืออะไร

- ศึกษาผลกระทบของน้ำท่วมเป็นระยะเวลา 5 ปี ควรใช้เครื่องมือใด

- สัญญาประชาคมของใคร

- งบประมาณขาดดุล

- บทลงโทษทางอาญา โทษข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญา(ตอบจ่ายค่าปรับ)

- อายุเท่าไหร่ทำพินัยกรรมได้

- หน้ากากอนามัยเป็นขยะประเภทไหน

- กราฟdemand supply

-ภูเขาไฟในไทยไม่ค่อยปะทุเพราะอะไร

-ทำไมภูเขาไฟในมหาสมุทรแอตเเลนติกถึงปะทุบ่อย (ตอบในเชิงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก)

- แคลิฟอร์เนีย ซึนามิ มหาสมุทรแอตแลนติก

- สมมติว่าเด็กกำลังคุยเรื่องคำสอนแต่ละศาสนากัน แล้วถามว่าเเต่ละคนรับถือศาสนาอะไร(มีเด็กคนนึงลงท้ายชื่อว่าสิงห์)

- หมั้นต้องอายุเท่าไหร่

- สถาบันใดมีส่วนในการอบรม ขัดเกลา สั่งสอนเยาวชนน้อยที่สุด(สถาบันการเมือง,สื่อ,ครอบครัว,ศาสนา,การศึกษา)

- ความแตกต่างระหว่างนิกายในคริสต์

- บันทึกเปอร์ลากัว

- สหกรณ์ต่างๆ

- อาศรม 4 มีเข้าป่า สอนศิษย์ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สิน บ้าน ออกบวช

- ผลของสงครามครูเสด

ใครจำอะไรได้มาคุยกันครับ ✌🏻