คลังข้อสอบ O-NET ทุกวิชา ทุก พ.ศ.

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเข้าดาวน์โหลดโดยจากจากเว็บไซต์  https://www.niets.or.th/th/catalog/view/630  หรือจากลิงก์ด้านล่าง

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565) เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเข้าระบบ