ชุมนุมนิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง

ณ ห้อง 322 โรงเรียนวัชรวิทยา

"วัตถุประสงค์" ชุมนุมนิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง 

1. เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

2. มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อปัญหาทางกฎหมาย และปัญหาทางรัฐศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ในระบบ Pre-degree เป็นการเรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้เทียบโอน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วยิ่งขึ้น

3. เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายและรัฐศาสตร์เบื้องต้น โดยมีการสอนเกี่ยวกับกฏหมายและรัฐศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ทั้งภายในและายนอกโรงเรียน การทัศนศึกษานอกสถานที่ และการเชิญรุ่นพี่มาแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์

แบบทดสอบของชุมนุม

ชุมนุมนิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง ปีการศึกษา 2566

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 ชุมนุมนิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง ปีการศึกษา 2566

ผลการสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 ชุมนุมนิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง ปีการศึกษา 2566

แบบทดสอบคัดตัว #ลอว์วอรอ

แบบทดสอบคัดตัว #ลอว์วอรอ ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาการสอน

รายชื่อนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนในชุมนุมปีการศึกษา 2565.pdf