บทเรียนออนไลน์ ส 30230 ความถนัดทางนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ (LP)

Keywords : วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ | ความถนัดทางนิติศาสตร์ | วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ | ความถนัดทางรัฐศาสตร์ | การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนวัชรวิทยา (@wr.ac.th) เท่านั้น

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์   รหัสวิชา ส 30230  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษาเนื้อหาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ทั้งในส่วนเนื้อหาเบื้องต้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) และวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ในขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา  ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ทรัพย์  ครอบครัว  มรดก อาญาทั่วไป ภาคความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตร่างกาย กฎหมายพิเศษ เช่น วิธีพิจารณาแพ่งฯ อาญา พยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีวิชาเฉพาะทางรัฐศาสตร์ อันได้แก่ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ได้แก่ การเมืองการปกครองทั้งไทยและประเทศสำคัญ หลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง พฤติกรรมการเมือง และการเมืองเปรียบเทียบ แขนงวิิชาการบริหารรัฐกิจ - รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารภาครัฐ การวางแผน และการดำเนินนโยบายการบริหารต่างๆ ขององค์การรัฐ และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งทฤษฎี นโยบายต่างประเทศ รวมไปถึงองค์การ+กฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงการฝึกการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเสริมหรือทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสิ่งที่เรียนมา เพื่อช่วยนักเรียนให้มีโอกาสฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ฝึกการลำดับความคิด และฝึกทักษะการวิเคราะห์ด้วยการเขียนตอบแบบฝึกหัดปัญหาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ หรือการเขียนวิเคราะห์ข้อสอบวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ ได้ สามารถใช้วิชาให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ความรู้ ทฤษฎี ทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมไปถึงการนำไปใช้ในดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและขั้นสูงกว่า


ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้       ได้แก่

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ - แจ้งข่าวสารรายวิชา

เอกสารประกอบการเรียนความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ เล่มปีการศึกษา 2566 

Learning unit 1 - 2 คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน

Learning unit 1 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางนิติศาสตร์

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

Learning unit 2 : ความถนัดทางรัฐศาสตร์

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

Learning unit X : เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

For admin