บทเรียนออนไลน์ ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป เป็นบรรพที่บัญญัติหลักการทั่วไป (เช่น นิติวิธี หลักสุจริต)บุคคล เป็นหลักเกณฑ์เบื่องต้นเกี่ยวกับทรัพย์ นิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ

PPT 2 click

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป.pdf

ลักษณะ 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล.pdf

ลักษณะ 2 : บุคคล   คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์.pdf

ลักษณะ 3 : ทรัพย์  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป (4).pdf

ลักษณะ 4 : นิติกรรม  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป (5).pdf

ลักษณะ 5 : ระยะเวลา  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วยที่ 2 กฏหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไป (6).pdf

ลักษณะ 6 : อายุความ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 2 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย

ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA 

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73

แบบทดสอบ

คำชี้แจง

ข้อพิเศษ  นักเรียนต้องตอบให้ครบ 14 ข้อด้านบนก่อน จึงจะตอบส่วนนี้ได้ หากตอบถูกต้องจะได้รับคะแนน แต่ไม่เกินคะแนนเต็ม