เอกสารประกอบการเรียน ส 30230 ความถนัดทางนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ (LP)

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

เอกสารประกอบการเรียนความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ เล่มปีการศึกษา 2567 (ฉ. ปรับปรุง)